Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ДНЕВЕН РЕД НА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 19.03.2018 г.

ДНЕВЕН РЕД НА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ  НА 19.03.2018 г.
Добавена на: 2018-03-16 15:15:43

Общински съвет Свищов ще заседава извънредно на 19.03.2018 г. /Понеделник/ от 15.30 часа

Съгласно чл. 23, ал. 4, т. 1, чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, чл. 38, ал. 1, т. 1 и чл. 43 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Свищов, на неговите комисии и за взаимодействието му с Общинската администрация, свиквам общинските съветници, кметове на населени места и кметски наместници в Община Свищов на извънредно заседание, което ще се проведе на 19.03.2018 г. /Понеделник/ от 15.30 часа, в Зала № 1 на Общината при следния:

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Прекратяване на конкурсна процедура за възлагане на управлението на Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Димитър Павлович” ЕООД, гр. Свищов, открита с Решение № 762/30.01.2018 г. , Протокол № 49 на Общински съвет – Свищов.
2. Промени в ръководството на Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Димитър Павлович” ЕООД, гр. Свищов.
С уважение:

Д-Р КРИСТИЯН КИРИЛОВ
Председател на Общински съвет – Свищов

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищовец е авторът на първата печатна книга

Българският католически епископ Филип Станиславов (роден в с. Ореш, край Свищов) издава...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания