Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
Добавена на: 2017-11-21 13:17:19

ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА МЕСТНИЯ ТРУДОВ ПАЗАР ПРЕЗ ОКТОМВРИ 2017 ГОДИНА В ОБЩИНА СВИЩОВ

През месец октомври в община Свищов се наблюдава нова, традиционна за този сезон тенденцията на нарастване броя на регистрираните безработни. В края на месеца те са 880 души, което представлява увеличение спрямо предходен месец с 51 души.
Равнището на безработица нараства с 0,3 пункта и в края на месеца е 5,6 % /при 6,7 % на национално ниво/. През същия период на предходната година броят на безработните е бил 1095 души или с 215 души повече от сегашния, а равнището е било 7.0 %.
 
Характеристики на безработицата през месеца:


Пол и възраст –  в структурата по пол се запазва тенденцията на доминиране дела на жените над този на мъжете, като броят на жените надвишава този на мъжете с 94 души. Относителният дял на жените бележи снижение с 1,48 пункта, като съотношението жени – мъже е  55,34 %  - 44,66 %.Възрастова структура на регистрираните безработни лица

 
Във възрастовата структура се наблюдават следните тенденции:
       лицата на възраст до 29 години заемат най-нисък относителен дял – 18,3  на сто, а броят им е 161 души. Отчита се увеличение с 35 души като същевременно делът им бележи нарастване в общата структура с 3,1 пункта;
       през месеца групата на лицата на възраст над 50 години е на второ място по големина с абсолютен брой 307 души и относителен дял 34,89 на сто. Отчита се абсолютно намаление с 5 души и снижаване на дела им с 2,75 пункта;
       възрастовата група от 30-49 години е най-многобройна и с най-голям дял в структурата: с абсолютен брой 412 души и относителен дял 46,82 на сто. През месеца в тази група се отчита абсолютно увеличение с 21 души и снижаване на дела им с 0,35 процентни пункта;
  


Професионални характеристики:

 
       Броят на лицата с работническа професия е 289 души, а относителният им дял заема 32,84  на сто. В тази група се отбелязва абсолютно увеличение с  11 души и снижение на дела с 0,69 на сто.

 
       Групата на специалистите без работа вече е най-многобройна и обхваща 311  души. Отбелязва се абсолютно увеличение с 33 души. Относителният им дял е 35,34 на сто от общата структура и бележи тенденция на нарастване.
       Броят на лицата без специалност и квалификация също се увеличава и в края на месеца е 280 души. Относителният им дял  заема  31,82 на сто.
 


Степен на образование:

 
В образователната структура се наблюдават следните тенденции:
       Нараства дела на лицата с висше образование;
       Абсолютно увеличение в броя на лицата от всички образователни групи;
Групата на безработните лица с начално и по-ниско образование включва 95 души, а относителният й дял заема 10,8 %. Отчита се снижение на дела с 0,42 на сто.
Групата на лицата с основно образование наброява 130  души, а относителният й дял заема 14,77 % .
Безработните висшисти са 200 души, а относителният й дял достига  до 22,73 %.
Лицата със средно образование без работа са 455, което е 51,7 на сто от структурата по образование.
През месец октомври входящият поток превишава изходящия с 51 души. Новорегистрираните лица, които формират входящия поток са 169.
Изходящият поток наброява 118 души, от които 88 са постъпили на работа. Трудова реализация с посредничество на бюрото по труда са намерили 50 души, от които 3 – по ОП „РЧР”, 5 – по програми и мерки за заетост, а останалите 42 – на първичен пазар.
Прекратените регистрации поради неспазване на задълженията от страна на търсещите работа лица са 11, а прекратените по други причини – 19.

Информацията е предоставена от ДБТ - гр. Свищов

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е от последните завоювани градове

Свищов е измежду последните български селища, които биват завоювани от отоманците...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания