Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАМЕРЕНИЯ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА СВИЩОВ

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАМЕРЕНИЯ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА СВИЩОВ
Добавена на: 2017-07-05 09:25:35

Общественото обсъждане ще се състои на 21.07.2017 г. (петък) от 17.30 часа в Зала 1 на Община Свищов

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАМЕРЕНИЯ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА СВИЩОВ

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Община Свищов, на основание чл. 15, ал. 1 от Закона за общинския дълг и в съответствие с Наредбата за провеждане на обществено обсъждане за поемане на общински дълг от Община Свищов, кани местната общност, всички обществени организации и юридически лица от общината да участват в ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ за поемане на дългосрочен общински дълг, финансиран по реда на чл. 19а от Закона за общинския дълг /ЗОД/ от фонд ФЛАГ ЕАД за финансиране на разходи по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A РУМЪНИЯ – БЪЛГАРИЯ 2014-2020 г. по Приоритетна ос 5: Ефективен регион, специфична цел 5.1. Повишаване капацитета на сътрудничество и ефективността на публичните институции в контекста на трансграничния регион, считано от 19.06.2017 г. по проект: „Вашето здраве има значение! – Модернизация на болниците в Зимнич и Свищов” по договор за безвъзмездна финансова помощ с рег. № 49362 от 06.04.2017 г. по Оперативна програма ИНТЕРРЕГ V-A РУМЪНИЯ – БЪЛГАРИЯ 2014-2020 г.
1. Номер на договора за БФП: 49362 от 06.04.2017 г.;
2. Бенефициент: Община Свищов;
3. Общи параметри на проекта: - Предмет: „Вашето здраве има значение! – Модернизация на болниците в Свищов и Зимнич”. - Обща стойност на одобреният проект: 1 475 894,96 евро. - Начин на финансиране: ЕФРР в размер на 85 %, национално съфинансиране – 13 % и собствен принос – 2 % от стойността на договора;
4. Предмет на обсъждането: Поемане на дългосрочен общински дълг под формата на кредит от „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД, съгласно чл. 19а от Закона за общинския дълг за осигуряване на мостово финансиране за реализация на проекта;
5. Размер на кредита за финансиране – до 1 044 000 лв. /Един милион четиридесет и четири хиляди лв./;
6. Срок за погасяване на кредита – до 24 (двадесет и четири) месеца;
7. Начин на обезпечаване: - учредяване на залог върху вземанията на Община Свищов по Договор за безвъзмездна помощ № 49362, сключен с Управляващия орган на Оперативна програма ИНТЕРРЕГ V-A РУМЪНИЯ – БЪЛГАРИЯ 2014-2020 г.; - учредяване на залог върху постъпленията по сметката на Община Свищов, по която постъпват средствата по проект „Вашето здраве има значение! – Модернизация на болниците в Зимнич и Свищов” по Договор за безвъзмездна помощ № 49362/ 06.04.2017 г. - учредяване на залог върху настоящи и бъдещи приходи на Община Свищов по чл.45, ал.1, т.1, букви от „а” до „ж”и бюджетните взаимоотношения на Община Свищов по чл. 52, ал.1 от Закона за публичните финанси.

Общественото обсъждане ще се състои на 21.07.2017 г. (петък) от 17.30 часа в Зала 1 на Община Свищов, ул. „Цанко Церковски” № 2.
Гражданите могат да се запознаят с материалите по проекта в сградата на Общинска администрация Свищов, ул. „Цанко Церковски" № 2, стая 37 – всеки работен ден от 8,30 до 12,00 часа и от 12,30 до 17,00 часа.

ГЕНЧО ГЕНЧЕВ
Кмет на Община Свищов
/Пламен Стефанов Петков – зам. кмет „БИП” Упълномощен със Заповед № 1313-РД-01-03/ 02.08.2016 г./

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е от последните завоювани градове

Свищов е измежду последните български селища, които биват завоювани от отоманците...
Научете повече»


Дарителска Кампания