Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 25.05.2017 г.

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ  НА 25.05.2017 г.
Добавена на: 2017-05-19 16:32:38

Общински съвет Свищов ще проведе свое редовно заседание на 25.05.2017 г. /Четвъртък/ от 14.30 часа, в Зала № 1 на Общината

Съгласно чл. 23, ал. 4, т. 1, чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, чл. 38, ал. 1, т. 1 и чл. 42, ал. 2 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Свищов, на неговите комисии и за взаимодействието му с Общинската администрация, свиквам общинските съветници, кметове на населени места и кметски наместници в Община Свищов на редовно заседание, което ще се проведе на 25.05.2017 г. /Четвъртък/ от 14.30 часа, в Зала № 1 на Общината при следния:

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Представяне на информация относно актуализирано разпределение на бюджета на Общината към 31.03.2016 г.
2. Кандидатстване с проектно предложение по ОП “Региони в растеж“ 2014 -2020 година, приоритетна ос 5: “Регионална социална инфраструктура“, наименование на процедурата: BG16RFOP001-5.001 “Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“.
3. Определяне минимална и максимална цена за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег, валидни за територията на община Свищов.
4. Изменение и допълнение в Решение № 364/27.10.2016 г., Прот. № 25 на Общински съвет – Свищов.
5. Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от бюджета на Община Свищов на „Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Д.Павлович” ЕООД град Свищов.
6. Освобождаване управителя на Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма „Дунавско дело” ЕООД.
7. Избиране временно изпълняващ длъжността управител на Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма „Дунавско дело“ ЕООД.
8. Даване съгласие за провеждане на конкурс за възлагане управлението на „Дунавско дело“ ЕООД.
9. Даване на съгласие Кмета на Община Свищов да одобри изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) за урегулиран поземлен имот (УПИ) II за социални дейности, кв. 216 по плана на гр. Свищов, публична общинска собственост.
10. Предоставяне на допълнителни помещения за нуждите на функциониращ Дневен център за деца с увреждания в сградата на учебен корпус “Алеко Константинов“ гр. Свищов.
11. Даване съгласие за предоставяне за безвъзмездно стопанисване и управление на Министерство на правосъдието, Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”, Областна служба „Изпълнение на наказанията” гр. Велико Търново, Районна служба „Изпълнение на наказанията” гр. Велико Търново за нуждите на Пробационна служба – звено град Свищов част от недвижим имот, публична общинска собственост.
12. Предоставяне на недвижими имоти, общинска собственост за безвъзмездно ползване.
13. Актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2017 година.
14. Учредяване възмездно право на ползване на имот, общинска собственост за настаняване на пчелни семейства.
15. Предоставяне под наем на земеделска земя от общинския поземлен фонд в землището на Община Свищов.
16. Предоставяне под аренда на земеделска земя от общинския поземлен фонд в землищата на Община Свищов.
17. Приемане на Наредба № 1 за опазване на обществения ред, общинската собственост и организацията на движението на територията на община Свищов.
18. Отпускане на еднократни парични помощи.
19. Въпроси към Кмета на Общината и отговори.


С уважение:

Д-Р КРИСТИЯН КИРИЛОВ
Председател на Общински съвет – Свищов

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е първият освободен град от турско робство

Следобеда на 26 юни 1877 г. генерал Драгомиров обиколил полковете и се обърнал към войниците...
Научете повече»


Дарителска Кампания