Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ОБЩИНА СВИЩОВ СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ГРАДСКАТА ЖИЗНЕНА СРЕДА В ГР. СВИ

ОБЩИНА СВИЩОВ СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО  НА ПРОЕКТ „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ГРАДСКАТА ЖИЗНЕНА СРЕДА В ГР. СВИ
Добавена на: 2017-04-27 16:46:05

ОБЩИНА СВИЩОВ СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО  НА ПРОЕКТ „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ГРАДСКАТА ЖИЗНЕНА СРЕДА В ГР. СВИ
ОБЩИНА СВИЩОВ СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО  НА ПРОЕКТ „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ГРАДСКАТА ЖИЗНЕНА СРЕДА В ГР. СВИ
ОБЩИНА СВИЩОВ СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО  НА ПРОЕКТ „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ГРАДСКАТА ЖИЗНЕНА СРЕДА В ГР. СВИ

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
 
ОБЩИНА СВИЩОВ СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО  НА ПРОЕКТ „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ГРАДСКАТА ЖИЗНЕНА СРЕДА В ГР. СВИЩОВ“
 
         На 26 април 2017 г. /сряда/ от 12,00 часа в Зала 1 на Общинска администрация Свищов се проведе встъпителна пресконфереция по проект „Благоустрояване на градската жизнена среда в гр. Свищов”, изпълняван по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.036-0001-С01/18.11.2016 г.
        Договора е сключен по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г., Приоритетна ос: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, процедура: „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Свищов”.
Заложените дейности са насочени към подобряване и реновиране на градската среда на територията на зона за въздействие с преобладаващ социален характер в гр. Свищов – ул. „Черни връх“/ж.к. „Младост“ и парк Радост. Чрез интервенциите се предвижда да бъде подобрено значително качеството на живот за жителите на района чрез създаването на детски площадки, спортни площадки, зони за отдих и цялостното облагородяване на районите.
На събитието присъстваха представители на фирмите изпълнители, ръководството на общината, общински съветници и гости.
Ръководителя на проекта представи основната цел, планираните дейности, обектите на интервенция, екипа и очакваните резултати.
Проектното предложение е на обща стойност 5 040 204, 64 лв., от които  финансиране от ЕС чрез ЕФРР: 4 284 173,95 лева и  Национално финансиране в размер на 756 030,69 лева, като планираната продължителност на проекта е в рамките на 24 месеца.
Изпълнението на заложените проектни дейности ще допринесе за устойчивото развитие на град Свищов чрез създаването на атрактивна градска и жизнена среда.
        
ЕКИП ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА         

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е първата търговска гимназия

Свищовецът Димитър Хадживасилев, търговец в Букурещ, подарява през 1882 г. средства за...
Научете повече»


Дарителска Кампания