Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ПОКАНА ЗА ВСТЪПИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

ПОКАНА ЗА ВСТЪПИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ
Добавена на: 2017-04-24 10:02:05

ПОКАНА ЗА ВСТЪПИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

ОБЩИНА СВИЩОВ СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ГРАДСКАТА ЖИЗНЕНА СРЕДА В ГР. СВИЩОВ“

На 26 април 2017 г. /сряда/ от 12,00 часа в Зала 1 на Общинска администрация Свищов ще се проведе встъпителна пресконфереция по проект „Благоустрояване на градската жизнена среда в гр. Свищов”, изпълняван по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.036-0001-С01/18.11.2016 г.
Договора е сключен по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г., Приоритетна ос: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, процедура: „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Свищов”.
Заложените дейности са насочени към подобряване и реновиране на градската среда на територията на зона за въздействие с преобладаващ социален характер в гр. Свищов – ул. „Черни връх“/ж.к. „Младост“ и парк Радост.
Проектното предложение е на обща стойност 5 040 204, 64 лв., от които финансиране от ЕС чрез ЕФРР: 4 284 173,95 лева и Национално финансиране в размер на 756 030,69 лева.
Дейностите ще се реализират в продължение на 24 месеца.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е от последните завоювани градове

Свищов е измежду последните български селища, които биват завоювани от отоманците...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания