Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 27.04.2017 г.

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ  НА 27.04.2017 г.
Добавена на: 2017-04-21 17:30:12

Общински съвет Свищов ще проведе свое редовно заседание на 27.04.2017 г. /Четвъртък/ от 15.00 часа, в Зала № 1 на Общината

Съгласно чл. 23, ал. 4, т. 1, чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, чл. 38, ал. 1, т. 1 и чл. 43 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Свищов, на неговите комисии и за взаимодействието му с Общинската администрация, свиквам общинските съветници, кметове на населени места и кметски наместници в Община Свищов на редовно заседание, което ще се проведе на 27.04.2017 г. /Четвъртък/ от 15.00 часа, в Зала № 1 на Общината при следния:

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане Отчет за изпълнението на бюджета, отчета на сметките за средствата от Европейския съюз и отчета по общинския дълг на Община Свищов към 31.12.2016 г.
2. Поемане на дългосрочен общински дълг с цел реализацията на проект „Благоустрояване на градската жизнена среда в град Свищов ”.
3. Поемане на дългосрочен общински дълг с цел реализацията на проект „Обновяване на обекти на образованието в Община Свищов”.
4. Поемане на дългосрочен общински дълг с цел реализацията на проект „Обновяване на обекти на публичната инфраструктура в град Свищов”.
5. Промени в поименния списък на капиталовите разходи за 2017 година – създаване на нов обект.
6. Приемане на годишните финансови отчети на дружествата с мажоритарно общинско участие – 4 бр.
7. Подготовка на придружаващи документи във връзка с искане за авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с цел реализацията на проект „Благоустрояване на градската жизнена среда в гр. Свищов“.
8. Подготовка на искане за авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с цел реализацията на проект „Обновяване на обекти на публичната инфраструктура в град Свищов”.
9. Подготовка на придружаващи документи във връзка с искане за авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с цел реализацията на проект „Обновяване на обекти на образованието в Община Свищов”.
10. Подготовка на придружаващи документи във връзка с искане за авансово плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. за проект „Да успеем всички заедно”.
11. Подготовка на придружаващи документи във връзка с искане за авансово плащане по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. за проект „Младите хора в Община Свищов – активни участници в местния трудов пазар”.
12. Подготовка на придружаващи документи във връзка с искане за авансово плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. за проект „Правото на труд – право на достоен живот”.
13. Кандидатстване с проект по Програма Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 година, Приоритетна ос 1.
14. Кандидатстване с проект по Програма Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 година, Приоритетна ос 2.
15. Кандидатстване с проект по Програма Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 година, Приоритетна ос 3.
16. Одобрение за финансиране на проекти по Програма „Местни инициативи” на Община Свищов за 2017 г.
17. Актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2017 година.
18. Разпореждане с недвижим имот, общинска собственост - ликвидиране на съсобственост в ПИ 65766.702.1156 по КККР (по предходен план: парцел: ІХ, квартал 74, нов УПИ ХІІІ-1156, кв. 187) между Община Свищов и физическо лице, чрез продажба на общинската част от имота.
19. Разпореждане с недвижим имот, общинска собственост – прилагане на чл. 15, ал. 5 от Закона за устройство на територията за улица с ОК 193-ОК 194 (ПИ 65766.701.9592, ул. “Отец Паисий”), улица с ОК 193-ОК 192 (ПИ 65766.701.9547, ул. “Иларион Макариополски”) и поземлен имот ПИ 65766.701.192 за новообразувания УПИ LХХХІV отреден за търговски, обслужващи и складови дейности”, от кв. 10 по ПУП-ПРЗ за УПИ І-189, 190, УПИ ІІ-192, УПИ ІІІ-188, УПИ ІV-186, УПИ V-191 от кв. 10 по плана на гр. Свищов.
20. Разпореждане с недвижим имот, общинска собственост - ликвидиране на съсобственост в ПИ 65766.701.192, УПИ LХХІV кв. 10 по ПУП на гр. Свищов между Община Свищов и юридическо лице, чрез продажба на общинската част от имота.
21. Разпореждане с имот, частна общинска собственост – отстъпване право на строеж за гараж.
22. Даване съгласие за отдаване под наем, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване на част от имот публична общинска собственост - помещение, находящо се в общинска сграда – Общински дом /Кметство/ на с. Горна Студена.
23. Предоставяне на недвижим имот, общинска собственост за безвъзмездно ползване.
24. Отмяна на Решение № 318/01.09.2016 г., Прот. № 23 на Общински съвет – Свищов и прекратяване на Договор № 94-Д-968/11.10.2016 г. за безвъзмездно право на ползване на движима вещ - общинска собственост.
25. Приемане на доклади за осъществените читалищни дейности и отчет за изразходваните бюджетни средства за предходната 2016 година.
26. Приемане на промяна в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов.
27. Приемане на Наредба за осигуряване на пожарната безопасност на територията на община Свищов.
28. Одобряване на годишен план за развитие на социалните услуги за 2018 г.
29. Приемане на Отчет за изпълнение на дейностите в Общинска програма за закрила на детето за 2016 година и Общинска програма за закрила на детето за 2017 година.
30. Отпускане на еднократни парични помощи.
31. Промяна в състава и ръководството на постоянните комисии към Общински съвет – Свищов.
32. Въпроси към Кмета на Общината и отговори.


С уважение:

Д-Р КРИСТИЯН КИРИЛОВ
Председател на Общински съвет – Свищов

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Кой е Николай Катранов

Николай Катранов, руски възпитаник, поет, е роден в Свищов през 1829 г. и умира в Италия...
Научете повече»


Дарителска Кампания