Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ЗАПОВЕД

ЗАПОВЕД
Добавена на: 2017-04-03 10:58:21

ЗАПОВЕД
ЗАПОВЕД

На вниманието на жителите от населените места на територията на община Свищов

З А П О В Е Д
№ _________
гр. Свищов, 03.04.2017 г.
 
           
На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 178 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВМД)
 
 
НАРЕЖДАМ:
 
 До края на м. май 2017 г., кметовете на населените места на територията на община Свищов да направят проверка по чл.174 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВМД) и чл. 34, ал. 3 и ал. 4, чл. 35 и чл. 36 от Закона за защита на животните (ЗЗЖ).
Всеки кмет на населено място да направи регистър на домашни кучета, регистрирани при ветеринарен лекар.
За нерегистрираните кучета да се осигури присъствие на ветеринарен лекар, упражняващ ветеринарномедицинска практика, който да осигури издаване на паспорт по образец, ваксинация и поставяне на микрочип. Собственик на куче, който откаже да го регистрира по чл.174 от ЗВМД се наказва с глоба 200 лв. (чл. 429, ал. 1 от ЗВМД).
            Кметовете на населени места да осъществяват постоянен контрол по чл. 34, ал. 3 и ал. 4, чл. 35 и чл. 36 от ЗЗЖ и чл. 172, т. 1 и 2, чл. 173, т. 1 и чл. 177, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗВМД.
 
            Контролът по изпълнението на настоящата заповед възлагам на Бедри Алиев – зам. кмет „Отбранително – мобилизационна подготовка, транспорт и чистота”.
 
     Заповедта да се сведе до знанието на определените длъжностни лица за сведение и изпълнение.
 
 
Приложение:
1.      Извадка от Закона за ветеринарномедицинската дейност, чл. 172, т. 1 и 2, чл. 173, т. 1 чл.174 и чл. 177, ал. 1, т. 3 и 4, чл. 426, чл. 426а, 428 и 429;
2.      Извадка от Закона за защита на животните, чл. 34, ал. 3 и ал. 4, чл. 35, чл. 36 и чл. 68, ал.1
      
 
 
ГЕНЧО ГЕНЧЕВ
Кмет на Община Свищов
 
 
              Юрисконсулт: ……………….
                                        /Петя Монева/
 
Изготвил:
 
              ст. експерт “Екология” ……………………..
                                                       /инж. Иван Калчев/
Приложение №1 към Заповед №………………-03.04.2017 г. на Кмета на община Свищов
 
 
ЗАКОН ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКАТА ДЕЙНОСТ
 
Чл. 172. (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2007 г.) Собствениците на домашни любимци са длъжни:
1. да вземат мерки животните да не замърсяват обществени места, като почистват мястото след дефекация;
2. да вземат мерки животните да не създават опасност за хора или други животни;
им характеристики и да не допускат застрашаване на тяхното здраве.
Чл. 426. (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2011 г.) Който не изпълни задължение по чл. 172, т. 1 или 2, се наказва с глоба в размер 100 лв.
 
Чл. 173. Собствениците на кучета са длъжни:
1. при извеждането на кучетата да носят в себе си ветеринарномедицинския паспорт и да го представят за проверка на общинските и ветеринарномедицинските органи;
Чл. 426а. (Нов - ДВ, бр. 14 от 2016 г., в сила от 19.02.2016 г.) Който не изпълни задължение по чл. 173, се наказва с глоба в размер от 50 до 500 лв.
 
Чл. 174. (1) Собствениците на кучета, навършили 6-седмична възраст, ги представят на ветеринарен лекар, който упражнява ветеринарномедицинска практика, за издаване на паспорт по образец, ваксинация и обезпаразитяване.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2016 г., в сила от 19.02.2016 г.) При навършване на 4-месечна възраст или в 7-дневен срок от придобиване на куче над тази възраст собственикът регистрира кучето при ветеринарен лекар.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2016 г., в сила от 19.02.2016 г.) При регистрация на кучето ветеринарният лекар поставя микрочип, отговарящ на стандарт ISO 11784 и въвежда данните в Интегрираната информационна система на БАБХ.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Ветеринарният лекар изпраща ежемесечно данните от ветеринарномедицинския паспорт на всяко регистрирано куче в ОДБХ и в съответната община.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2016 г., в сила от 19.02.2016 г.) Собствениците на кучета заплащат стойността на ветеринарномедицинския паспорт и на манипулацията поставяне на микрочипа.
Чл. 429. (1) (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2011 г.) Собственик на куче, който наруши изискване по чл. 174, се наказва с глоба в размер 200 лв.
 
Чл. 177. (1) Забранява се:
3. извеждането на кучета без повод, а на агресивни кучета - и без намордник;
4. разхождането на кучета на детски площадки и на места, обозначени от общините със забранителни знаци.
Чл. 428. (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2011 г.) Който наруши забрана по чл. 177, ал. 1, т. 3 или 4, се наказва с глоба в размер 100 лв.
 
 
 
 
Приложение №1 към Заповед №………………-03.04.2017 г. на Кмета на община Свищов
 
ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ЖИВОТНИТЕ
 
Чл. 34. (3) На кучета, които се отглеждат на открито, се осигурява подслон или къщичка, които ги защитават от неблагоприятни атмосферни условия.
(4) На кучета, които се отглеждат предимно вързани, се осигурява 5 метра тел (въже) за свободно движение, както и ежедневна разходка.
 
Чл. 35. (1) Собственикът на животно-компаньон взема мерки да не допуска животното само да напуска мястото на отглеждане, да навлиза в чужда собственост или на обществени места.
(2) Собственикът е длъжен да предотврати всяка проява на необоснована агресия на кучето, проявена на обществени места и при ситуации, застрашаващи живота или здравето на хора и животни.
(3) Собствениците на кучета са длъжни да не нарушават спокойствието и хигиенните условия на членовете на етажната собственост.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Изключение по ал. 1 се допуска за кучета - пазачи на стада, ловни, следотърсачи, планински спасители и водачи на инвалиди, по ред, определен от Българската агенция по безопасност на храните.
(5) Собственикът на куче, който го отглежда с цел развъждане, се регистрира по чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност и заплаща в общината такса.
(6) Таксата по ал. 5 не се заплаща от развъдчици и членове на киноложки клубове, членове на Българската републиканска федерация по кинология или на други български или международни киноложки федерации, които извършват развъдна дейност на чистопородни кучета.
 
Чл. 36. (1) Собствениците на животни-компаньони осигуряват стерилизацията им, освен ако в случай на възпроизводство са в състояние да отглеждат новородените животни или да ги предоставят на нови собственици.
(2) Собствениците на кастрирани кучета не заплащат таксата по чл. 35, ал. 5 и таксата по чл. 175, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.
 
Чл. 68. (1) За нарушения по този закон лицата се наказват с глоба от 100 до 250 лв., а при повторно нарушение - от 250 до 500 лв., освен ако деянието не съставлява престъпление.
 

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

От Свищов е авторът на българския химн

Цветан Радославов е роден в Свищов през 1863 г., автор на песента "Мила Родино", която...
Научете повече»


Дарителска Кампания