Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 26.01.2017 г.

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ  НА 26.01.2017 г.
Добавена на: 2017-01-23 09:53:24

Общински съвет Свищов ще проведе свое заседание на 26.01.2017 г. /Четвъртък/ от 15.00 часа, в Зала № 1 на Общината

Съгласно чл. 23, ал. 4, т. 1, чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, чл. 38, ал. 1, т. 1 и чл. 42, ал. 1 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Свищов, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация, свиквам общинските съветници, кметове на населени места и кметски наместници в Община Свищов на редовно заседание, което ще се проведе на 26.01.2017 г. /Четвъртък/ от 15.00 часа, в Зала № 1 на Общината при следния:
ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:
1. Представяне на годишен отчет за изпълнението на Програмата за управление на Община Свищов за 2016 година от Кмета на Община Свищов.
2. Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Свищов през 2017 година.
3. Приемане на годишен план за приватизация през 2017 година в Община Свищов.
4. Приемане бюджета на Община Свищов за 2017 г.
5. Актуализация на цените по Приложение № 2, Приложение № 3 и Приложение № 4 от Наредбата за преместваемите обекти на територията на Община Свищов.
6. Увеличение числения състав на общинска дейност „Домашен социален патронаж“ във второстепенен разпоредител Общинска служба „Социални дейности” при Община Свищов.
7. Даване съгласие за създаване на Общинска програма „В помощ на болните деца от Община Свищов“.
8. Допълване на Решение № 419/21.12.2016 г., Протокол № 28 на Общински съвет – Свищов, за кандидатстване по проект „Красива България” за 2017 г.
9. Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) на техническата инфраструктура – подземна тръбна мрежа за оптични кабели през землището на с. Козловец с ЕКАТТЕ 37784, общ. Свищов.
10. Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) на техническата инфраструктура – подземна тръбна мрежа за оптични кабели през землището на с. Царевец с ЕКАТТЕ 78121, общ. Свищов.
11. Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 65766.121.2, м. „Блатото”, по КККР на гр. Свищов.
12. Даване съгласие за продължаване срока на Договор № 03/2011 г. за отдадено под наем помещение частна общинска собственост, обособено в магазин за хранителни стоки.
13. Предоставяне на недвижим имот, частна общинска собственост за безвъзмездно ползване.
14. Изразяване предварително съгласие за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди.
15. Приемане на допълнения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов.
16. Приемане на изменения в Наредбата за преместваемите обекти на територията на Община Свищов.
17. Отпускане на еднократни парични помощи.
18. Въпроси към Кмета на Общината и отговори.

С уважение: Д-Р КРИСТИЯН КИРИЛОВ
Председател на Общински съвет – Свищов

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основана първата администрация

През 1877 г. в града е установена първата българска гражданска администрация, начело...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания