Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ИНФОРМАЦИОНЕН  БЮЛЕТИН
Добавена на: 2016-12-21 11:35:49

СЪСТОЯНИЕТО НА МЕСТНИЯ ТРУДОВ ПАЗАР ПРЕЗ НОЕМВРИ 2016 ГОДИНА В ОБЩИНА СВИЩОВ

През месец ноември в община Свищов се наблюдава повишение в броя на регистрираните безработни. В края на месеца те са 1278 души, което представлява увеличение спрямо предходен месец със 183 души.
Равнището на безработица нараства  и в края на месеца е 8,2 % /при 7,9 % на национално ниво/. През същия период на предходната година броят на безработните е бил 1282 души или с 4 души повече от сегашния, а равнището е било също 8,2%.
 
Характеристики на безработицата през месеца:


Пол и възраст –  в структурата по пол е налице тенденция на доминиране дeла на жените над този на мъжете, като броят на жените  надвишава този на мъжете със 78 души. Относителният дял на жените бележи покачване с 0,36 пункта и е 53,05 % срещу 46.95 % за мъжете. През предходния месец съотношението жени – мъже е било 52,69 % % - 47.31 %. Възрастова структура на регистрираните безработни лица

 
Във възрастовата структура се наблюдават следните тенденции:
       лицата на възраст до 29 години заемат най-нисък относителен дял – 12,75 на сто, а броят им е 163 души. Отчита се увеличение с 24 души и нарастване  на дела им в  общата структура  с 0,06 пункта;
       през месеца групата на лицата на възраст над 50 години е на второ място по големина с абсолютен брой 514  души и относителен дял 40,22 на сто. През месеца се отчита абсолютно увеличение с 56 души и снижаване на дела им с 1,61 пункта;
       възрастовата група от 30-49 години е с най-голям дял в структурата с абсолютен брой 601 души и относителен дял 47,03 на сто. През месеца в тази група се отчита увеличение със 103 души и нарастване на дела с 1,55 пункта;
 

 


Професионални характеристики:

 
       Броят на лицата с работническа професия е 452 души, а относителният им дял вече е на първо място в професионалната структура, като през месеца се покачва с 2,22 пункта и заема 35,37 на сто. В тази група се отбелязва абсолютно увеличение с 89 души.
 
       Броят на лицата без специалност и квалификация бележи увеличение и в края на месеца е 405 души. Относителният им дял пада  с 0,36 пункта и заема 31,69 на сто. Групата на безработните без квалификация вече е на последна позиция в професионалната структура.
 
       Групата на специалистите без работа остава на втора позиция и обхваща 421 души, като през месеца е отчетено увеличение с 40 души. Относителният им дял е 32,94 на сто от общата структура и бележи тенденция на снижаване с 1,85 пункта.
 


Степен на образование:

В образователната структура се наблюдават следните тенденции:
       Нараства дела на лицата със средно образование и се снижава дела на безработните от останалите три групи;
       Абсолютно увеличение в броя на лицата от всички образователни групи;
Групата на безработните лица с начално и по-ниско образование включва 134  души, а относителният й дял заема 10,49 на сто. Отчита се увеличение с 6 души  и снижаване на дела й с 1,2 пункта.
Групата на лицата с основно образование наброява  168 души, а относителният й дял заема 13,15 %. Отчита се абсолютно увеличение с 15 души и снижение на дела с 0,82 пункта.
Групата на лицата с висше образование се увеличава с 21 души и обхваща 269 лица, а относителният й дял се свива с 1,6 процентни пункта до 21,05 %.
Лицата със средно образование без работа са 707 души. Относителният им дял в структурата по образование се покачва с 3,63 пункта и заема 55,32  на сто.
През месец ноември входящият поток превишава изходящият със 183 души. Новорегистрираните лица са 319, лицата с възстановена регистрация – 2 /обща численост на входящия поток 321 души/.
Изходящият поток наброява 138 души, от които 86 са постъпили на работа. Трудова реализация с посредничество на бюрото по труда са намерили 54 души, от които 31 на несубсидирани работни места, 6 – по ОП „РЧР” и 17 – по програми и мерки за заетост.
Прекратените регистрации поради неспазване на задълженията от страна на търсещите работа лица са 36, а прекратените по други причини – 16.

По информация на ДБТ - Свищов

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Предшественикът на Свищов е римският кастел Нове

Свищов - "градът на римските легиони". Лагерът е бил основан през 45 г. сл. Хр. по...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания