Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 21.12.2016 г.

ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 21.12.2016 г.
Добавена на: 2016-12-16 14:38:59

Редовното заседание на Общински съвет Свищов ще се проведе на 21.12.2016 г. /Сряда/ от 14.00 часа, в Зала № 1 на Общината

Съгласно чл. 23, ал. 4, т. 1, чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, чл. 38, ал. 1, т. 1 и чл. 42, ал. 1 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Свищов, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация, свиквам общинските съветници, кметове на населени места и кметски наместници в Община Свищов на редовно заседание, което ще се проведе на 21.12.2016 г. /Сряда/ от 14.00 часа, в Зала № 1 на Общината при следния:

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчет за дейността на Общински съвет – Свищов и на неговите комисии за периода 01.06.2016 - 30.11.2016 г.
2. Приемане на изменение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Свищов.
3. Даване на съгласие Кмета на Община Свищов да подпише договор с Община Никопол на основание чл. 9, ал. 2 от Договор за услуга № 303/15.10.2015 г. с предмет “Избор на оператор за експлоатация и стопанисване на Регионална система за управление на отпадъците в регион Левски (Никопол).
4. Определяне на Такса за битови отпадъци за 2017 година.
5. Приемане на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Свищов и издаване на сертификати клас В.
6. Приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Свищов.
7. Приемане на Наредба за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на Община Свищов.
8. Приемане на промени и допълнения в Правилника за условията и реда за субсидиране дейностите на спортните организации в Община Свищов, приет с Решение № 1119/21.12.2010 г., Прот. № 68.
9. Предоставяне на помещения в сградата на ПБЧ “Еленка и Кирил Д. Аврамови” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.
10. Даване на съгласие за кандидатстване с проектно предложение „Създаване на Туристически информационен център в гр. Свищов” по Приоритетна ос 2: Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, Инвестиционен приоритет 4 „Насърчаване на социалното предприемачество и на професионалната интеграция в социалните предприятия и насърчаване на социалната и солидарната икономика с цел улесняване на достъпа до заетост” посредством процедура на подбор на проекти с един краен срок за кандидатстване BG05M9OP001-2.006 „Развитие на социалното предприемачество“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.
11. Кандидатстване по Проект „Красива България“ 2017 година към Министерството на труда и социалната политика по Мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура“.
12. Кандидатстване на Община Свищов в процедура по Мярка 4.1 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР”, по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване” на Програма за морско дело и рибарство /ПМДР/ 2014 – 2020 г.
13. Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2016 година.
14. Даване съгласие за учредяване на безвъзмездно право на ползване на Българска православна църква върху недвижим имот, публична общинска собственост.
15. Даване съгласие за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост, на обща площ 5 кв. м.
16. Даване съгласие за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имот публична общинска собственост, в СУ „Цветан Радославов”, гр. Свищов.
17. Даване на съгласие на Кмета на Община Свищов да разреши изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) и одобри техническо задание за урегулиран поземлен имот (УПИ) LI – 9645, кв. 104 по плана на гр. Свищов.
18. Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на поземлен имот (ПИ) 104011 по картата на възстановената собственост (КВС) на землището на с. Царевец, община Свищов, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) по чл. 150 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).
19. Приемане на график за провеждане на редовните и тържествени заседания на Общински съвет – Свищов през 2017 година.
20. Изразяване на мотивирано становище по постъпила молба от Пламен Михайлов Личев за опрощаване на задълженията му, произтичащи от влязла в сила присъда № 20/17.02.2014 г.
21. Отпускане на еднократни парични помощи.
22. Въпроси към Кмета на Общината и отговори.
С уважение:

Д-Р КРИСТИЯН КИРИЛОВ
Председател на Общински съвет – Свищов

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Предшественикът на Свищов е римският кастел Нове

Свищов - "градът на римските легиони". Лагерът е бил основан през 45 г. сл. Хр. по...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания