Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Информация по проект „Обновяване на обекти на образованието в Община Свищов”

Информация по проект „Обновяване на обекти на образованието в Община Свищов”
Добавена на: 2016-11-29 16:54:55

Кметът на Община Свищов Генчо Генчев подписа Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен номер BG16RFOP001-1.036-0003-C01 по процедура „BG16RFOP001-1.036 – Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Свищов” между Министерството на регионалното развитие и благоустройство, Управляващ орган (ОУ) на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. и Община Свищов за изпълнение на проектно предложение BG16RF

Информация
 
Кметът на Община Свищов Генчо Генчев подписа Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен номер BG16RFOP001-1.036-0003-C01 по процедура „BG16RFOP001-1.036 – Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Свищов” между Министерството на регионалното развитие и благоустройство, Управляващ орган (ОУ) на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. и Община Свищов за изпълнение на проектно предложение BG16RFOP001-1.036-0003 „Обновяване на обекти на образованието в Община Свищов”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Предоставената безвъзмездна финансова помощ за реализиране на проектното предложение е в размер на 2 421 240,23 лева и продължителност 24 месеца.
Проектът предвижда дейности за обновяване и развитие на образователната инфраструктура и съобразяването ѝ със съвременните потребности.
Предвидени са интервенции за следните обекти на образователната инфраструктура в Свищов: ЦДГ №3 „Радост“, ЦДГ №1 „Васил Левски“ и ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Овча Могила.
Ще бъдат изпълнени следните ремонтни дейности:
1.         За ЦДГ „Радост“:
-        нов пътнически асансьор;
-        нови метални евакуационни стълбища по късите страни на сградата;
-        промяна на помещението, в което се помещава котелното;
-        монтиране на слънчеви колектори на покрива за отопление на басейна;
-        преработка на ОВК инсталациите;
-        ремонт на двора на градината;
-        ремонт на санитарните възли и други дейности.
2.         За ЦДГ №1 „Васил Левски“:
-        топлоизолация на стени и покрив;
-        ново кухненско оборудване;
-        оборудване и обзавеждане за провеждане на занятия;
-        оборудване и обзавеждане за осигуряване на целодневна грижа за децата;
-        полагане на нови ударопоглъщащи настилки, доставка и монтаж на съоръжения за игра;
-        монтаж на селективни слънчеви колектори;
-        ремонт на двора на градината;
-        ремонт на санитарни възли и други дейности.
3.          За ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Овча Могила са предвидени:
-          подмяна на прозоречна дограма;
-          поставяне на енергоспестяващо осветление;
-          топлоизолация на стени и покрив;
-          поставяне на котел на пелети;
-          ремонт на покрив, стълбища и санитарни помещения;
-          осигуряване на достъп за хора в неравностойно положение и други дейности.
Проектът включва и следните други дейности: осъществяване на авторски и строителен надзор на обектите, информация и публичност на проекта, одит на проекта и управление на проекта.
Изпълнението на заложените мерки ще доведе до обновяване на обекти от образователната инфраструктура в Община Свищов, пряко ще се допринесе за подобряване качеството на живот и качеството на образованието на жителите в зоната, осигурявайки сигурна, осъвременена и достъпна среда за децата, посещаващи детските заведения и училището.
 С изпълнението на заложените мерки ще бъдат осигурени по-добри условия за обучение на близо 400 деца посещаващи включените детски заведения и по-добри условия за работа на над 40 учители.
Подобряване, обновяване и модернизиране на образователната инфраструктура, което ще осигури равен достъп до образование и интеграция на населението от общината, включително на групи с влошен социален статус.
Предоставянето на съвременни условия в образователната инфраструктура, които да допринесат за намаляване процента на преждевременно напусналите сферата на образованието.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Кой е Николай Катранов

Николай Катранов, руски възпитаник, поет, е роден в Свищов през 1829 г. и умира в Италия...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания