Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

МОН одобри проект за 760 хиляди лева за интеграция и мотивация на ученици в две свищовски училища

МОН одобри проект за 760 хиляди лева за интеграция и мотивация на ученици в две свищовски училища
Добавена на: 2016-11-11 09:38:33

Проектът предвижда работа за интеграцията на 531 деца и приблизително същия брой родители

         Одобреният проект "Да успеем всички заедно" на стойност 763 734.52 лв. е с продължителност 24 месеца и е насочен към интеграция и подобряване на езиковите умения и образователни резултати на децата от СОУ "Цветан Радославов" и ОУ " Филип Сакелариевич"- Свищов. Проектът предвижда работа за интеграцията на 531 деца и приблизително същия брой родители.
 Поради закриване на училища в близки до Община Свищов населени места, двете училища са станали приемник на ученици от закритите училища. Училищата имат изградена стратегия за образователна интеграция на децата, в която са включени мерки свързани с популяризиране на методики за повишаване образователните резултати на учениците, приобщаване на родителите и преодоляване проблема с неграмотността на учениците от етническите малцинства. Предвидените дейности по проекта целят да помогнат на учениците от етническите малцинства, съвместно с връстниците си, да се изградят като пълноценни граждани и да постигнат успешна професионална, социална и личностна реализация. Тази цел ще бъде постигната чрез вариативност от допълнителни учебни и клубни дейности, учебни пътувания, работа с родители и допълване на образователни и интеграционни стратегии на ниво училище и община.
Целта на дейността е да укрепи връзката между семейството и училището и да мотивира учениците за образователни постижения. Засилване на мотивацията на 531 ученици на възраст от 7 до 19 години и техните родители за участие в образователния процес. В изпълнението на целта ще бъдат ангажирани психолози, социални работници и медиатори, които ще работят с децата и семействата. Дейността ще стартира при сформирането на клубните дейности в двете училища. Психолозите, социалните работници и медиаторите ще оказват социално-психологическо, индивидуално и групово консултиране на лицата от целевата група.Трудовите и осигурителните отношения на наетите в рамките на проекта лица ще се уреждат съгласно българското трудово и осигурително законодателство. За целите на дейността ще бъде сформиран мултидисциплинарен екип, който ще се състои от медиатор - 2 бр. , социален работник- 2 бр, психолог - 2 бр., експерт образователни дейности - 2 бр. Екипът ще се помещава в СОУ "Цветан Радославов" и в ОУ "Филип Сакелариевич", за да има непрекъснат контакт с учениците, родителите и преподавателите. Медиаторите , социалните работници, психолозите и експерт образователни дейности ще бъде назначен на граждански договори.
Вече е установено, че участието на семейството в образованието на децата е от решаващо значение за успеха в образованието им. Дейностите касаещи родителите включват:
1.Провеждане на консултации за родители, чиито деца не посещават редовно училище и имат проблеми с образователните материали.
2. Създаване на обучителни групи за родители един път в месеца в рамките на 2 години по теми свързани с :
- ролята на родителите в образованието на децата;
- образованието като ценност;
- нагласи към образованието в различните етнически групи;
- трудности, които срещат децата в образованието;
- "за" и "против" помощта от родителите в писането на домашни;
- връзката между училището и семейството;
- страховете на родителите;
- трудните деца;
- учителят и родителят - двамата най-важни възрастни в живота на детето;
- фамилното учене;
Групите за родители ще се провеждат в удобно за тях време, след работа или събота и неделя, така че да се осигури максимално участие от страна на всички желаещи родители. В групите ще присъстват родители от всички представени етноси в училището и ще се зачита правото на равнопоставеност на всеки от тях. По време на съвместните срещи ще се ползва методологията за учене чрез опит и преживяване като родителите ще бъдат поставени в добронамерена среда на споделяне, дискутиране и възможност за правене на изводи по отношение на възпитанието и ученето на децата. В групите ще участват и учители, така че да се укрепи връзката на партньорство между учителите и родителите и между училището и семейството. Одобреният проект е за срок от 24 месеца, като дейността ще стартира от четвъртия проектен месец, като първите 3 месеца са подготвителни за избор на доставчик по ЗОП.
 
 
ПРЕСЦЕНТЪР – ОБЩИНА СВИЩОВ

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищовец е авторът на първата печатна книга

Българският католически епископ Филип Станиславов (роден в с. Ореш, край Свищов) издава...
Научете повече»


Дарителска Кампания