Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ИНФОРМАЦИОНЕН  БЮЛЕТИН
Добавена на: 2016-10-19 13:59:36

СЪСТОЯНИЕТО НА МЕСТНИЯ ТРУДОВ ПАЗАР
ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ 2016 ГОДИНА В ОБЩИНА СВИЩОВ

През месец септември в община Свищов се наблюдава тенденция на намаление броя на регистрираните безработни. В края на месеца те са 1080  души, което представлява намаление спрямо предходен месец с 45 души.
Равнището на безработица спада и в края на месеца е 6,9 % /при 7,8 % на национално ниво/. През същия период на предходната година броят на безработните е бил 1020 души или с 60 души по-малко от сегашния, а равнището е било 6.5%.
 
Характеристики на безработицата през месеца:


Пол и възраст –  в структурата по пол  се засилва тенденцията на доминиране дeла на жените над този на мъжете, като броят им надвишава този на мъжете със 72 души. Относителният дял на жените бележи нарастване с 1,38 пункта и вече е 53,33 % срещу 46.67 % за мъжете. През предходния месец съотношението жени – мъже е било 51,95% % - 48,05 %.

 
 


Възрастова структура на регистрираните безработни лица

 
Във възрастовата структура се наблюдават следните тенденции:
       лицата на възраст до 29 години заемат най-нисък относителен дял – 11,11 на сто, а броят им е 120 души. Отчита се нарастване  на дела им в  общата структура  с 0,36 пункта;
       през месеца най-голям дял в структурата заема групата на лицата на възраст над 50 години с абсолютен брой 481  души и относителен дял 44,54 на сто. През месеца се отчита абсолютно намаление с 25 души и снижаване на дела им с 0.4 пункта;
       възрастовата група от 30-49 години е на второ място по големина в структурата с абсолютен брой 479 души и относителен дял 44,35 на сто. През месеца в тази група се отчита намаление с 20 души;
 
 


Професионални характеристики:

 
       Броят на лицата с работническа професия е 355 души, а относителният им дял е на трето място в професионалната структура, като през месеца се покачва с 0.72 пункта и заема 32,87 на сто. В тази група се отбелязва абсолютно намаление със 7 души.
 
       Броят на лицата без специалност и квалификация също бележи намаление и в края на месеца е 359 души. Относителният им дял нараства  с 0,56 пункта и заема 33,24 на сто. Групата на безработните без квалификация продължава да заема втора позиция в професионалната структура.
 
       Групата на специалистите без работа е най-многобройна и обхваща 366 души като през месеца е отчетено намаление с 30 души. Относителният им дял вече е 33,89 на сто от общата структура и бележи тенденция на снижение с 1,28 пункта.
 


Степен на образование:

В образователната структура се наблюдават следните тенденции:
       Нараства дела на лицата със средно образование и се снижава дела на безработните от останалите групи;
       Абсолютно намаление в броя на лицата от всички групи;
Групата на безработните лица с начално и по-ниско образование включва 121 души, а относителният й дял заема  11,20 на сто. Отчита се намаление със 7 души  и понижаване на дела й с 0,17 пункта.
Групата на лицата с основно образование наброява  159 души, а относителният й дял заема 14,72 %. Отчита се абсолютно намаление със 7 души.
Групата на лицата с висше образование намалява с 19 души и обхваща 236 лица, а относителният й дял се снижава с 0,8 процентни пункта до 21,85 %.
Лицата със средно образование без работа са 564 души. Относителният й дял в структурата по образование се покачва с 0.98 пункта и заема 52,22  на сто.
През месец септември изходящият поток превишава входящият с 45 души. Новорегистрираните лица са 113, лицата с възстановена регистрация – 2 /обща численост на входящия поток 115 души/.
Изходящият поток наброява 160 души, от които 114 са постъпили на работа. Трудова реализация с посредничество на бюрото по труда са намерили 83 души, от които 60 на несубсидирани работни места, 17 – по ОП „РЧР” и 6 – по програми и мерки за заетост.
Прекратените регистрации поради неспазване на задълженията от страна на търсещите работа лица са 33, а прекратените по други причини – 13.

По информация на ДБТ - гр. Свищов

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основана първата администрация

През 1877 г. в града е установена първата българска гражданска администрация, начело...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания