Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Министерството на отбраната организира курсове за начална и/или специална военна подготовка!

Министерството на отбраната организира курсове за начална и/или специална военна подготовка!
Добавена на: 2016-08-30 13:03:13

Министерството на отбраната организира курсове за начална и/или специална военна подготовка!

Всеки български гражданин без военна подготовка, желаещ да получи начална и/или специална военна подготовка, може да премине курс, организиран от Министерството на отбраната.

Ако сте български гражданин без военна подготовка?

Заповядайте в структурите на Централно военно окръжие:
Военно окръжие - Плевен,
Областен военен отдел – Велико Търново
и офисите за военен отчет в общините на областта,
за да Ви насочим
в организираните курсове от Министерството на отбраната
за начална и/или специална военна подготовка!
 
ИЗИСКВАНИЯ, УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ЗАПИСВАНЕ
 
               Всеки български гражданин без военна подготовка, желаещ да получи начална и/или специална военна подготовка, може да премине курс, организиран от Министерството на отбраната.
Курсовете се обявяват със Заповед на министъра на отбраната.
Обучението се провеждат в специализирани учебни центрове.
              Продължителност на курсовете:
за начална военна подготовка - до 90 учебни часа,
за специална военна подготовка - не по-малко от 90 учебни часа
          В курсовете за специална военна подготовка се включват само български граждани, успешно преминали курс по начална военна подготовка. Изключение се прави само за тези, служили военна служба в различните родове въоръжени сили на Р. България.
          Курсовете за специална военна подготовка се провеждат под формата на практически занятия, показни военизирани занятия и военни игри или стажантски курсове.
          І. Всеки български гражданин, желаещ да се обучава в курсове за начална и/или специална военна подготовка, трябва да подаде заявление в съответната териториална структура на Централното военно окръжие (военно окръжие, областен военен отдел и офис за военен отчет в община), като прилагат следните документи:
1. автобиография;
2. копие от диплома за завършено образование;
3. лична амбулаторна карта с отразен актуален здравословен статус/етапна епикриза/;
4. експертно решение, удостоверяващо годността за военна служба, издадено от Централната военномедицинска комисия към Военномедицинска академия;
5. експертно решение за психологична пригодност, издадено в Центъра по психично здраве и превенция - ВМА /прилага се служебно/.
6. свидетелство за съдимост;
7. декларации за наличие на обстоятелствата по чл. 141, ал.1, т.4-7 /т.7 при условие, че е служил/ от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
8. удостоверение от регионалния център за психично здраве /психодиспансер/.
          ІІ. Всеки български гражданин без военна подготовка, желаещ да получи начална и/или специална военна подготовка, трябва да отговарят на следните изисквания /чл. 59, ал.1,2 - Закон за резерва на ВС/:
      1. да са пълнолетни граждани на Република България и да нямат друго гражданство;
      2. да са годни и психологически пригодни за военна служба;
      3. да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
      4. срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер.
      С обявяването на курса могат да се определят и други специфични изисквания извън посочените по горе.
            ІІІ. При явяването си в специализирания учебен център, приетия за обучение кандидат сключва договор за обучение, като за времето на курса му се осигурява /чл. 59, ал. 3 - 5 - Закон за резерва на ВС/:
1. настаняване, храна и униформа, при условия и по ред, определен с акт на министъра на отбраната;
2. безплатно медицинско обслужване
3. задължително застраховане срещу смърт и неработоспособност вследствие на злополука при изпълнение на задължения във връзка с обучението.        
          Обучението по начална и специална подготовка завършва полагане на изпити по учебната програма на съответния курс. На успешно издържалите се издава свидетелство /удостоверение/ за завършено обучение при условията и реда на наредбата за държавните изисквания на документите, издавани от висшите училища. Завършилите успешно обучението, полагат военна клетва по реда на уставите на въоръжените сили в съответния специализиран учебен център, в присъствието на началника на съответната териториална структура на Централно военно окръжие (Областен военен отдел - Плевен), присвоява  им се военно звание по реда на уставите на въоръжените сили, след което се вписват на военен отчет.
Участието в поддържане на сигурността на държавата, личната готовност за нестандартни ситуации и защита на Отечеството е дълг на всеки български гражданин!       
Бъдете винаги подготвени!
 
    Потърсете отговор на своите въпроси
       относно изискванията, условията и реда за записване
         за обучение по начална и специална военна подготовка !!!
ЗА КОНТАКТИ:        ОБЛАСТЕН ВОЕНЕН ОТДЕЛ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
               гр. Велико Търново, ул “Никола Габровски” №42”А”
                 тел. 062 / 62 04 00 ; 062 62 79 30 ; 0882 552 013
       Офис за военен отчет Свищов : 0631 60446 : 0887 233 967        
Допълнителна информация можете да намерите  и на интернет адрес:
 
www.comd.bg

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основан първият български хор

Първият български хор е основан през 1868 година в град Свищов от всестранно надарения...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания