Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Среща с насоки за кандидатстване по Конкурсна процедура се проведе в Зала 1 на Община Свищов

Среща с насоки за кандидатстване по Конкурсна процедура се проведе в Зала 1 на Община Свищов
Добавена на: 2016-07-15 10:41:09

Среща с насоки за кандидатстване по Конкурсна процедура се проведе в Зала 1 на Община Свищов
Среща с насоки за кандидатстване по Конкурсна процедура се проведе в Зала 1 на Община Свищов

Представители на Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства бяха на посещение в Свищов

На срещата в Зала 1 на Община Свищов специалистите от Министерството на образованието и науката обясниха, че в изпълнение на годишния план за дейността си, Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства обявява Конкурсна процедура 33.15-2016, за набиране на проектни предложения по следните приоритети: 
Приоритет 1: Реализиране на различни форми на работа, водещи до пълноценна социализация на децата и учениците от етническите малцинства.
Общ бюджет на приоритета – 420 000 лева
Максимална стойност на един проект – 20 000 лева 
Приоритет 2: Развиване на дейности, гарантиращи равния достъп до качествено образование за децата и учениците от етническите малцинства, включително и за преодоляване на сегрегацията и вторичната сегрегация на децата и учениците от етническите малцинства. 
Общ бюджет на приоритета – 840 000 лева
Максимална стойност на един проект – 40 000 лева
По този приоритет се предвижда изпълнението на проекта да обхваща две пълни учебни години. 
Приоритет 3: Прилагане на ефективни форми на интеркултурното образование и за съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства.
Общ бюджет на приоритета – 140 000 лева
Максимална стойност на един проект – 10 000 лева 
Допустими кандидатстващи институции могат да бъдат: общини; регионални инспекторати по образованието; държавни висши училища; държавни и общински детски градини, училища и обслужващи звена, кандидатстващи самостоятелно или с участието на други държавни и общински детски градини, училища и обслужващи звена; регионални инспекторати по образованието; държавни висши училища и общини или с юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи общественополезна дейност.
На информационната среща, във връзка с новата конкурсна процедура 33.15 – 2016, експертите обясниха какви са критериите за кандидатстване, отговориха на поставени въпроси и дискутираха възможностите и ограниченията при кандидатстване.
Те информираха, че крайният срок за представяне на проектни предложения е 15:00 часа на 08.08.2016 г., но проектни предложения могат да бъдат изпратени и по пощата, като там се следи за датата на пощенското клеймо.
Повече информация, относно конкурсната процедура, може да откриете в сайта на Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства: http://coiduem.mon.bg/index.php
Пълният комплект от необходими документи за кандидатстване е публикуван на следния интернет адрес: http://coiduem.mon.bg/
Въпроси и отговори относно КП 33.15-2016: http://coiduem.mon.bg/page.php?c=2&d=278

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е първият освободен град от турско робство

Следобеда на 26 юни 1877 г. генерал Драгомиров обиколил полковете и се обърнал към войниците...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания