Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ НА 26.05.2016 г.

ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ НА 26.05.2016 г.
Добавена на: 2016-05-25 13:24:25

ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ НА 26.05.2016 г.
ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ НА 26.05.2016 г.

Общински съвет Свищов ще проведе свое изнесено редовно заседание на 26.05.2016 г. /Четвъртък/ от 15.00 часа, в Зала № 1 на Общината

Съгласно чл. 23, ал. 4, т. 1, чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, чл. 38, ал. 1, т. 1 и чл. 42, ал. 1 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Свищов, на неговите комисии и за взаимодействието му с Общинската администрация, свиквам общинските съветници, кметове на населени места и кметски наместници в Община Свищов на редовно заседание, което ще се проведе на 26.05.2016 г. /Четвъртък/ от 15.00 часа, в Зала № 1 на Общината при следния:

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:
1. Представяне на информация относно актуализирано разпределение на бюджета на Общината към 31.03.2016 г.
2. Одобряване на финансово участие на Община Свищов в реализиране на проект „Градска скулптурна композиция „Алеко Константинов“ на Столична Община.
3. Промени в поименния списък на капиталовите разходи за 2016 година – създаване на нов обект – основен ремонт на част от улици „Стоян Ников“ и „Тодор Хрулев“, гр. Свищов.
4. Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от бюджета на Община Свищов на „Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Д. Павлович” ЕООД град Свищов.
5. Подготовка на придружаващи документи във връзка с искане за авансово плащане по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. с регистрационен номер BG05M9OP001-1.002-0040-C01/15.04.2016 г. по процедура BG05M9OP001-1.002, приоритетна ос: I. “Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места”, проект „Младите хора в Община Свищов – активни участници в местния трудов пазар”, сключен между Министерството на труда и социалната политика, Управляващ орган на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 - Главна Дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“.
6. Включване на нови обекти в Програма за реализация на Общинския план за развитие 2014-2020 г. на Община Свищов.
7. Кандидатстване на „Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Д. Павлович” ЕООД град Свищов по програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, процедура BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд“.
8. Покана от Съвета на директорите на „Многопрофилна областна болница за активно лечение Д-р Стефан Черкезов“ АД, гр. Велико Търново за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството на 09.06.2016 г.
9. Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2016 година.
10. Разпореждане с урегулирани имоти УПИ IХ-173 и УПИ ХІІ-176 от кв. 65 по Подробния устройствен план (парцели в югозападната част на двора на „МБАЛ Д-р Димитър Павлович” ЕООД – гр. Свищов).
11. Разпореждане с имот, частна общинска собственост – отстъпване право на строеж за гараж.
12. Разпореждане с недвижими имоти, общинска собственост - ликвидиране на съсобственост в УПИ VІІ-1330, кв. 78 по ПУП на гр. Свищов между Община Свищов и физическо лице, чрез продажба на общинската част от имотите.
13. Придобиване на собственост от Община Свищов чрез дарение от юридическо лице „Биляна”ООД на обект: съоръжение-мост в ПИ 000065, 074066, 124001, 000342 над дере – имот с № 000245 в землище с. Българско Сливово.
14. Продължаване срока на Договори за отдадени под наем общински терени, на които има поставени временни съоръжения по реда на чл. 56 от ЗУТ.
15. Одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) - Парцеларен план (ПП) на техническата инфраструктура – подземна тръбна мрежа за оптични кабели през землището на с. Вардим с ЕКАТТЕ 10118, общ. Свищов и землището на гр. Свищов с ЕКАТТЕ 65766.
16. Промяна на списъка на общински жилища, приет с Решение № 73/28.01.2016 г., Прот. № 9 на Общински съвет – Свищов.
17. Продажба на общинско жилище от фонд “Жилища за продажба, замяна и обезщетяване на бивши собственици, чиито имоти са отчуждени за общински нужди”.
18. Приемане на изменения в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов – за поставяне на маси пред ЗОХ.
19. Приемане на допълнения в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов – търговски площи.
20. Приемане на промени в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов и Наредба за условията и реда за разкопаване на елементи на техническата инфраструктура на територията на Община Свищов.
21. Одобряване на Стратегия за развитие на социалните услуги на Община Свищов 2016-2020 г. и годишен план за развитие на социалните услуги 2017 г.
22. Отпускане на еднократни парични помощи.
23. Въпроси към Кмета на Общината и отговори.
С уважение:

Д-Р КРИСТИЯН КИРИЛОВ
Председател на Общински съвет – Свищо

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е първата търговска гимназия

Свищовецът Димитър Хадживасилев, търговец в Букурещ, подарява през 1882 г. средства за...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания