Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ПОКАНА

ПОКАНА
Добавена на: 2016-03-10 13:15:41

за подготвителна среща за създаване на Местна инициативна група по подхода ЛИДЕР

Покана за подготвителна среща за създаване на Местна инициативна група по подхода ЛИДЕР
 
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
 
Общинските администрации на общините Ценово и Свищов имат удоволствието да Ви поканят на подготвителна среща за създаване на Местна инициативна група по подхода ЛИДЕР.
Срещата ще се проведе на 16.03.2016 г. от 11.00 часа в заседателната залата на Общински съвет - Ценово.
 
ОТНОСНО:
По време на срещата ще бъде предоставена подробна информация за подхода ЛИДЕР и прилагането му в България и реда и условията за разработване и подаване на проекти по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 година. С помощта на тази мярка ще бъде финансирано създаването на Местни инициативни групи (МИГ), които ще кандидатстват за финансиране от ПРСР, както и за провеждането на поредица от информационни и обучителни събития за потенциалните бенефициенти на МИГ.
 
СРЕЩАТА ЩЕ ПРОТЕЧЕ ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:
1.    Подробен преглед на подхода ЛИДЕР и прилагането му в България;
2.    Обсъждане на приоритети за местно развитие на общините Ценово и Свищов;
3.    Други.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
Местните инициативни групи се създават съгласно Програмата за развитие на селските райони, за разработването и прилагането на Стратегии за местно развитие. Те включват публични, стопански и нестопански организации, действащи на дадена територия. МИГ обединява местните действащи лица около споделени идеи за развитие, засилва диалога и сътрудничеството в селските райони. Стратегиите за местно развитие целят устойчиво развитие на селските райони посредством разнообразяване на икономическите дейности, опазване на природата и селските райони, развитие на висококачествени услуги, отговарящи на нуждите и очакванията на местните хора.
 
Допълнителна информация относно ПРСР, ЛИДЕР и създаването на МИГ може да се намери на интернет страницата на Министерството на земеделието и храните http://www.mzh.government.bg/

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е първият освободен град от турско робство

Следобеда на 26 юни 1877 г. генерал Драгомиров обиколил полковете и се обърнал към войниците...
Научете повече»


Дарителска Кампания