Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ОБЩИНА СВИЩОВ СТАРТИРА ПРОГРАМА "МЕСТНИ ИНИЦИАТИВИ" ЗА 2016 г.

ОБЩИНА СВИЩОВ СТАРТИРА ПРОГРАМА \"МЕСТНИ ИНИЦИАТИВИ\" ЗА 2016 г.
Добавена на: 2016-03-01 09:19:51

Община Свищов обявява прием на проектни предложения по програмата „Местни инициативи" за 2016 г.

От 1 март 2016 г. стартира Програма “Местни инициативи” 2016 г. Програмата финансира малки проекти В ОБЩИНА СВИЩОВ при условията на подбор измежду подадените предложения в конкурса, при следните условия:
1.Място на изпълнение: кметства и кметски наместничества на територията на община Свищов; обектите трябва да са публична общинска собственост.
2. Кандидат: инициативни групи жители или юридически лица с нестопанска цел от населените места в Община Свищов;
3. Брой проекти: всеки кандидат може да подаде един проект;
4. Финансиране:
* един проект до 20 000 лв. (двадесет хиляди лева).
* един проект до 10 000 лв. (десет хиляди лева).
* четири проекта до 5 000 лв. (пет хиляди лева).
Разходите трябва да са диференцирани на капиталови и/или некапиталови.
5. Задължителен собствен и партньорски принос: най-малко 30% от общата стойност на бюджета на проекта, от които минимум 10% финансов;
6. Тематична насоченост на проекта: облагородяване на селата в Община Свищов; интеграция на хора в неравностойно положение; места за отдих, спорт и развлечения; образование, култура и туризъм; рехабилитация /ремонт/ на общински пътища, улици и тротоари; защита и възпроизводство на околната среда.
7. Наличие на партньори: не е задължително, но се счита за предимство;
8. Продължителност: до 4 (четири) месеца;
9. Срок за кандидатстване: текущ, до изчерпване на средствата предвидени за Програмата, съгласно Решение № 66/28.01.2016 г., Протокол № 9 на Общински съвет - Свищов;
10. Подаване: Център за административно обслужване и информация на Община Свищов или по пощата на адрес: гр. Свищов 5250, ул. “Цанко Церковски” 2, Община Свищов, за Програма „Местни инициативи” 2016 г.;
11. Формуляр: формулярът за кандидатстване за 2016 г. и указания за подготвянето на проектните предложения са публикувани на уеб-сайта на Община Свищов: http://www.svishtov.bg, в раздел „Общинска документация”, подраздел “Електронни документи” – подменю „Програми и проекти”;
12. Допълнителна информация: Директор дирекция „АПОУПЕВ”, стая № 28, 31 и 33; тел. 0631/ 68 119, 68 112; 68 144.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е първата търговска гимназия

Свищовецът Димитър Хадживасилев, търговец в Букурещ, подарява през 1882 г. средства за...
Научете повече»


Дарителска Кампания