Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ

ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ
Добавена на: 2015-12-12 11:34:04

ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ
ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ

Общински съвет Свищов ще заседава на 17 декември 2015 г.

Съгласно чл. 23, ал. 4, т. 1, чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, чл. 38, ал. 1, т. 1 и чл. 43 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Свищов, на неговите комисии и за взаимодействието му с Общинската администрация, свиквам общинските съветници, кметове на населени места и кметски наместници в Община Свищов на редовно заседание, което ще се проведе на 17.12.2015 г. /Четвъртък/ от 14.00 часа, в Зала № 1 на Общината при следния:

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Полагане на клетва от новоизбрани общински съветници.
2. Промяна в състава на постояните комисии към Общински съвет - Свищов
3. Определяне на Такса за битови отпадъци за 2016 година.
4. Отмяна на Решение № 756/30.01.2014 г., Прот. № 45 на Общински съвет – Свищов и вземане на Решение, съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 2, т. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА).
5. Съгласуване на годишен план за 2016 година за дейността на звено „Вътрешен одит” при Община Свищов.
6. Безвъзмездно предоставяне на „Водоснабдяване и канализация - Свищов“ ЕАД гр. Свищов стопанисването, поддържането и експлоатацията на обект „Пречиствателна станция за отпадъчни води и Довеждащ колектор гр. Свищов”.
7. Погасяване на вземане на ВиК оператора на територията на община Свищов - „Водоснабдяване и канализация - Свищов“ ЕАД гр. Свищов от "Многопрофилна болница за активно лечение д-р Димитър Павлович" ЕООД.
8. Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от бюджета на Община Свищов на „Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Д. Павлович” ЕООД град Свищов.
9. Даване съгласие за кандидатстване по проект "Красива България".
10. Приемане на график за провеждане на редовните и тържествени заседания на Общински съвет – Свищов през 2016 година.
11. Съгласуване коригирания Бизнес план на „Водоснабдяване и канализация – Свищов” ЕАД, гр. Свищов за периода 2014 – 2016 година.
12. Утвърждаване състав на Местната комисия по чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове (ЗУЖВГМЖСВ) при Община Свищов.
13. Одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе на техническата инфраструктура – подземна електронна съобщителна мрежа – оптичен кабел, отклонение от съществуваща ОКЛ Царевец – Червена, Община Свищов, като съставна част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) по чл. 150 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).
14. Даване съгласие за одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на поземлени имоти (ПИ) № 000163, (ПИ) № 000165 и (ПИ) № 000166, местност "Кривулка", по КВС на землището на с. Българско Сливово, общ. Свищов.
15. Приемане Програма за развитие на читалищната дейност в Община Свищов за 2016 година.
16. Утвърждаване на Календар на културните събития в Община Свищов за 2016 година.
17. Приемане на Вътрешни правила за създаване и поддържане на публичен регистър за процеса на приватизация и следприватизационен контрол в Община Свищов.
18. Отпускане на еднократни парични помощи.
19. Избор на кандидати за съдебни заседатели в Районен съд Свищов.
20. Въпроси към Кмета на Общината и отговори.

С уважение:

Д-Р КРИСТИЯН КИРИЛОВ
Председател на Общински съвет – Свищов

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е първият освободен град от турско робство

Следобеда на 26 юни 1877 г. генерал Драгомиров обиколил полковете и се обърнал към войниците...
Научете повече»


Дарителска Кампания