Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА 2016 Г.

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА 2016 Г.
Добавена на: 2015-11-16 15:27:16

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА 2016 Г.

На 27 ноември 2015 г. от 17,30 часа ще се проведе публично обсъждане проекта за бюджет на Община Свищов за 2016 г.

ЗАПОВЕД № 1623-РД-01-03/11.11.2015 Г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 84, ал. 2 от Закона за публичните финанси

НАРЕЖДАМ

1. На 27 ноември 2015 г. от 17,30 часа в зала № 1 на Община Свищов ще се проведе публично обсъждане на проекта за бюджет на общината за 2016 г, с участието на граждани, общински съветници, кметове на кметства, кметския наместник на село Деляновци, ръководители на звена на бюджетна издръжка от общинския бюджет и други физически или юридически лица.

2. Чрез обяви в местните средства за масово осведомяване, на таблото за информация във фоайето на Общината и на Интернет страницата на Общината най-малко 7 дни предварително, да се информира местната общност за мястото и времето за провеждане на обсъждането.

3. За постъпилите предложения от проведеното публично обсъждане да се представи протокол, който да се приложи като неразделна част на проекта на общински бюджет при внасянето му от Кмета на Общината за разглеждане от Общинския съвет. Настоящата заповед да се връчи на касаещите ги длъжностни лица от Общинската администрация за сведение и изпълнение и да се публикува за информация на всички заинтересовани лица.

Кмет: /п/

Генчо Генчев

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

От Свищов е авторът на българския химн

Цветан Радославов е роден в Свищов през 1863 г., автор на песента "Мила Родино", която...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания