Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Заключителна пресконференция по проект „ПСОВ И ДОВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ГР. СВИЩОВ“

Заключителна пресконференция по проект „ПСОВ И ДОВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ГР. СВИЩОВ“
Добавена на: 2015-10-16 12:39:33

На 09.10.2015 г. от 11,00 часа в зала № 1 на административната сграда на Община Свищов се проведе заключителната пресконференция за приключването на дейностите по Договора за безвъзмездна финансова помощ № DIR-51011116-C021 от 12.07.2012 г. за проект „ПСОВ И ДОВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ГР. СВИЩОВ“.

ПРОЕКТ „ПСОВ И ДОВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ГР. СВИЩОВ”, ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ
№ DIR-51011116-C021 от 12.07.2012 г.
 
 
На 09.10.2015 г. от 11,00 часа в зала № 1 на административната сграда на Община Свищов се проведе заключителната пресконференция за приключването на дейностите по Договора за безвъзмездна финансова помощ № DIR-51011116-C021 от 12.07.2012 г. за проект „ПСОВ И ДОВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ГР. СВИЩОВ“.
На пресконференцията присъстваха г-н Емил Димитров - зам.-кмет по Стопанска и финансова политика на Община Свищов, инж. Мария Дочева - ръководител на проекта, представители на фирмите – изпълнители на дейностите по проекта, общински съветници, медии и граждани.
Г-н Емил Димитров поздрави присъстващите на пресконференцията, представи накратко проекта и направи кратък коментар за цената за пречистване на отпадъчните води. Експлоатационните разходи за ПСОВ ще бъдат взети предвид при определянето на цената на услугите, които предоставя операторът „ВиК - Свищов“ ЕАД, след като им бъде възложено управлението на актива.
Инж. Мария Дочева - ръководител на проекта, представи реализираните дейности и инвестиционните разходи. Проектът за Пречиствателна станция за отпадъчни води като размер на инвестициите е най-големият, реализиран на територията на ОБЩИНА СВИЩОВ.
Общо инвестиционните разходи са в размер на

29 285 221,81 лв.     в това число:

 Безвъзмездна финансова помощ

23 687 040,01 лв.    - от  Кохезионния фонд на ЕС   

18 949 632,01 лв.    - Национално  съфинансиране

4 737 408,00 лв.Собствен принос на  Община  Свищов  

740 143,67 лв.Възстановим ДДС по проекта

4 858 038,13 лв.Новоизградената Пречиствателна станция за отпадъчни води ще намали нивото на замърсяване на околната среда и ще се отрази благоприятно и устойчиво върху запазването и развитието на богатото природно наследство в Дунавския регион.
Технологията на пречистване на отпадъчните води в ПСОВ Свищов включва следните основни процеси:
·        Механично пречистване.
·        Биологично пречистване с отстраняване на азота и фосфора.
·        Физическо разделяне на пречистената отпадъчна вода от активната утайка.
Проектантът инж. Борислав Алабашев във връзка със зададен въпрос обясни накратко защо е необходимо биологично пречистване с отстраняване на биогенните елементи - азот и фосфор в отпадъчните води. Обогатяването на водата с азотни и фосфорни съединения предизвиква усилен растеж на водорасли и други форми на висша водна растителност и като резултат се нарушава равновесието на намиращите се във водната среда организми, както и влошаване на качеството на водите.
С изпълнението на проекта са постигнати и основните цели за ограничаване на отрицателното въздействие на директно заустваните отпадъчни води на гр. Свищов в река Дунав. Така нашата страна, и в частност община Свищов, изпълнява изискванията на Директива 91/271 на ЕС и целите на приоритетна ос 1 на ОП „Околна среда” 2007-2013 г.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е родният град на Алеко Константинов

Наричан още "Щастливеца", Алеко Константинов е роден на 1 януари 1863 г. в Свищов....
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания