Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Санкции за Общините, които не са изградили ПСОВ

Санкции за Общините, които не са изградили ПСОВ
Добавена на: 2015-10-07 11:06:35

Санкции за Общините, които не са изградили ПСОВ

Санкциите за Общините, които не са изградили пречиствателни станции за отпадъчни води десетократно ще надвишават разходите за тяхната експлоатация.

По повод зачестили публични изяви, целящи да омаловажат и дискредитират едно изключително важно събитие – въвеждането в експлоатация на пречиствателната станция за отпадъчни води (ПСОВ) в Свищов, е необходимо да се внесе яснота за да не се спекулира с тази тема.
Наказателната процедура от ЕС за неизпълнение на Директива 91/271 и Наредба №6 от 9.11.2000 г. за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти, издадена от МОСВ, МРРБ, МЗ и МИ обн. в ДВ. бр. 97 от 28.11.2000 г., изм. и доп. в бр. 24 от 23.03.2004 г., в сила от 23.03.2004 г. се прилага в два наказателни варианта:
1. По формула, отчитаща коефициент на тежест на замърсяването (от 1 до 20), брой дни и коефициент за конкретната страна (за България – 1,53).
2. Глоба, налагана на страната на ден, като глобата се заплаща до изпълнение на Директива 91/271 и тези санкции са в размер на милиони евро. Наложената глоба се разпределя само между общините, които не са изпълнили задължението си да изградят ПСОВ.
Последният срок, наложен от ЕК за страната ни е 09.04.2015 г., т.е., вече сме в режим на санкциониране.
ОБОБЩАВАЩО ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Незначителното увеличение стойността на водата, формирано във връзка с калкулирането на експлоатационните разходи на новата ПСОВ ще е нищожно, съпоставено с огромните санкции, които ще бъдат наложени на Община Свищов, ако това съоръжение не беше изградено.
Емил ДИМИТРОВ, зам.-кмет СФП в Община Свищов

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищовец е авторът на първата печатна книга

Българският католически епископ Филип Станиславов (роден в с. Ореш, край Свищов) издава...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания