Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Община Свищов иска еврофинансиране за обучение и заетост на 60 младежи

Община Свищов иска еврофинансиране  за обучение и заетост на 60 младежи
Добавена на: 2015-09-02 09:17:21

За първи път Община Свищов кандидатства изцяло електронно чрез системата ИСУН (информационна система за управление, изпълнение и наблюдение на одобрените Оперативни програми, съфинансирани от Кохезионния и Структурните фондове на ЕС) с проектно предложение „Младите хора в община Свищов – активни участници в местния трудов пазар”.

За първи път Община Свищов кандидатства изцяло електронно чрез системата ИСУН (информационна система за управление, изпълнение и наблюдение на одобрените Оперативни програми, съфинансирани от Кохезионния и Структурните фондове на ЕС) с проектно предложение „Младите хора в община Свищов – активни участници в местния трудов пазар” по процедура BG05M9OP001-1.002 „Активни“ по Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места" на ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“.
Идеята на Община Свищов е възползвайки се от обявената отворена процедура да мотивира икономически неактивни младежи до 29 г. възраст от община Свищов, включвайки ги в обучение и последваща 6-месечна заетост. Бюджетът на проекта възлиза на 356 204.14 лева, изцяло поети от програмния фонд.
В рамките на проектните дейности ще бъдат идентифицирани 60 младежи от община Свищов, в.т. от града и 15-те села на общината, които ще бъдат включени в мотивационно обучение за активно търсене на работа и обучения за придобиване на професионална квалификация по четири професии: „Еколог“, „Охранител“, „Организатор на спортни прояви и първенства“ и „Офис-секретар“, както и в обучение по ключова компетентност „Дигитална компетентност".
Съгласно изискванията на процедурата, за 90 % от тях или за 54 лица ще бъде осигурена 6-месечна трудова заетост, като ще бъдат назначени на работа в Община Свищов и 15-те Кметства като специалисти по обявените професии. Средствата за работните им заплати, заедно с всички осигуровки, се поемат от проектния фонд.
Така, освен че ще бъде даден шанс на младите хора от община Свищов активно да се включат в местния трудов пазар, ще бъдат осигурени млади специалисти, които да стопанисват и се грижат за обновената по европейски проекти градска среда и новоизградените спортни площадки в град Свищов, както и обособените паркови и спортни зони в селата на общината. Младежите, обучени и назначени като офис-секретари, съответно ще подпомогнат административната дейност в Общината и Кметствата, и ще съдействат за предоставянето на по-добри и по-качествени административни услуги на гражданите.
 

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Кой е Николай Катранов

Николай Катранов, руски възпитаник, поет, е роден в Свищов през 1829 г. и умира в Италия...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания