Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

С близо 900 000 лева са намалели задълженията на „МБАЛ – Свищов“

С близо 900 000 лева са намалели задълженията на „МБАЛ – Свищов“
Добавена на: 2015-08-14 15:44:46

На този етап основното, което Община Свищов изисква от мениджмънта на дружеството е ефективно да използва ресурсите – дълготрайни активи, материални запаси, вземания и парични средства и по този начин да бъде осигурена по-стабилна икономическа среда за общинската болница.

Намаление на приходите отчита „МБАЛ – Свищов“ за първото полугодие на 2015 г. спрямо същия период за миналата година. Продължава тенденцията към намаляване броя на клиничните пътеки, което пряко рефлектира върху заработените суми по договор с РЗОК.
Негативно влияние оказва и наложената нова методика за отчитане дейността на лечебните заведения, според която бюджетът по клинични пътеки е лимитиран до 95% от този по предходната година. След изчерпване на този лимит приемът и лечението на болни остава за сметка на лечебното заведение.
Отчита се намаление и на броя на клиничните пътеки, които са включени в договора с РЗОК за 2015 г., като намалението е от 53 броя на 38 броя в сравнение със същия период на 2014 г. Липсата на търсене на здравни услуги по 15 на брой клинични пътеки е основната причина за невключването им в договора с РЗОК за 2015 г.
Негативна тенденция се отчита и във финансовите показатели на дружеството.
За отчетния период приходите бележат спад със 183 хил. лева спрямо същия период на 2014 година. Това се дължи основно на факта, че миналта година дружеството е продало ДМА на стойност 189 хил. лв. Намаляло е и финансирането от Община Свищов.
Негативно на приходите се отразява и приключването на проект „Съвременна организация на трудовата дейност в „Многопрофилна болница за активно лечение  д-р Д. Павлович” ЕООД град Свищов” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, по който през същия период на миналата година са реализирани приходи в размер 45 хил. лева.
Трябва да се подчертае обаче, че за отчетния период приходите от дейността на отделенията са се увеличили. Реализирани са приходи в размер 1186 хил. лева като се отчита ръст с 31 хил. лева спрямо същия период на 2014 година. Този ръст се дължи основно на увеличения брой извършени хемодиализи. Това са клинични процедури, които попадат извън обхвата на методиката и за тях лимитите не важат, т.е. разходите по тях се покриват на 100% от РЗОК. В резултат на въвеждането на лимити върху заработените суми по други клинични пътеки, само за шестмесечието на 2015 г. 18 хил. лева не са приети за отчитане от РЗОК поради надхвърляне на лимита.
Ще се отнася до разходите на дружеството за периода от 01.01.2015 год. до 30.06.2015 год., данните сочат увеличение с 106 хил. лева спрямо на същия отчетен период на предходната 2014 година, като най-голям е ръст бележат разходите за амортизации по придобитите дълготрайните материални активи придобити от успешното реализиране на проект „Реконструкция, обновяване и оборудване на „МБАЛ Д-р Димитър Павлович” ЕООД по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.”, по който бенефициент бе Община Свищов. Разходите за възнаграждения на персонала са увеличени с 24 хил. лв, което се дължи на увеличението на минималната работна заплата за страната.
За първото полугодия на 2015 год. персоналът на МБАЛ-Свищов е намален с 11 броя в т.ч. медицински и немедицинския персонал. Размерът на възнаграждението на едно наето лице бележи ръст средно със 90 лв. спрямо същия отчетен период на предходната година.
Положителното в отчета на свищовската болница е, че се запазва тенденцията за намаление на крактосрочните задължения на дружеството. Към края на отчетния период се отчита намаление на крактосрочните задължения спрямо същия период на 2014 г. с 308 хил. лева, в това число намаление на просрочените задължения със 128 хил. лева.  За сравнение преди 4 години, когато се смени ръководството на болницата, неразплатените задължения на дружеството са били в размер на 2 042 хил. лева (от които над 1 400 хил. лева просорочени задължения), т.е. управителят и екипът му са съумели да намалят задълженията с 875 хил.лв.
За съжаление, през последните години върху дейността на МБАЛ – Свищов негативно влияние оказва нестабилната икономическа среда и финансовата криза в България, което доведе до емигриране на медицински специалисти и на населението като цяло, реформите в здравната система, както и конкуренцията на големите държавни болници и частни здравни заведения.
Ръководството на дружеството трябва непрекъснато да търси възможности за увеличение на приходите: от една стана чрез разширяване на обхвата и качеството на предлаганите услуги, а от друга страна чрез намаляване тежестта на разходите, посредством оптимизирането им.
Не на последно място трябва да се отчете отговорното отношение и високия професионализъм, които демонстрира голяма част от персонала на свищовската болница в тези трудни условия. Благодарение на усилията им болницата все още съществува. Новият колективен трудов договор, както и редовното излащане на възнагражденията на персонала в лечебното заведение дават вече и положителни резултати в посока спиране на изтичането на кадри.      
На този етап основното, което Община Свищов изисква от мениджмънта на дружеството е ефективно да използва ресурсите – дълготрайни активи, материални запаси, вземания и парични средства и по този начин да бъде осигурена по-стабилна икономическа среда за общинската болница с адекватна финансова, кадрова и инвестиционна политика.
 
ЕМИЛ ДИМИТРОВ,
Заместник-кмет „СФП”
Община Свищов
 
 
                                                                                                     

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е от последните завоювани градове

Свищов е измежду последните български селища, които биват завоювани от отоманците...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания