Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ОБЩИНА СВИЩОВ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА ЦДГ №2 „КАЛИНА МАЛИНА

ОБЩИНА СВИЩОВ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА ЦДГ №2 „КАЛИНА МАЛИНА
Добавена на: 2015-07-08 10:20:15

ОБЩИНА СВИЩОВ
Гр. Свищов, ул. „Цанко Церковски“ №2
На основание заповед № 858-РД-01-03/08.07.2015 г. на кмета на Община Свищов , чл. 90, ал.2 и чл. 91, ал. 1 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 37, ал. 6 от Закона за народната просвета
ОБЯВЯВА КОНКУРС
за длъжността
Директор на Целодневна детска градина №2 „Калина Малина“


   ОБЩИНА СВИЩОВ
Гр. Свищов, ул. „Цанко Церковски“ №2
На основание заповед № 858-РД-01-03/08.07.2015 г. на кмета на Община Свищов , чл. 90, ал.2 и чл. 91, ал. 1 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 37, ал. 6 от Закона за народната просвета
ОБЯВЯВА КОНКУРС
за длъжността
Директор на Целодневна детска градина №2 „Калина Малина“


Адрес: гр.Свищов, ул. „Христаки Павлович“10

       2.    Кратко описание на длъжността:
Планира, организира, ръководи, контролира и отговаря за възпитателно-образователния процес и цялостнната административно-управленска и финансова дейност в целодневната детска градина.
      3.    Изисквания към кандидатите :
 - образование - висше;
- образователно-квалификационна степен – „магистър” или „бакалавър”;
  - специалност от професионално направление „педагогика” с присъдена професионална квалификация „педагог” и/или „детски учител”, „детски и начален учител”
   или специалност от друго професионалнo направление с присъдена квалификация „учител” и допълнителна професионална квалификация „детски учител”
   - минимален професионален опит – 3 /три/ години учителски стаж по смисъла на чл.19 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж ;
 - кандидатът да не е осъждан на лишаване от свобода с влязла в сила присъда за умишлено престъпление;
  - кандидатът да не е лишен от право да упражнява професията си.
   4. Вид правоотношение:  трудово, по Кодекса на труда, срок на трудовото правоотношение – безсрочно/срочно, в зависимост от постигнатия на конкурса резултат, съгласно Правила за провеждане на конкурси за заемане на длъжността директор на общинска детска градина на територията на  община Свищов;
  5. Начин на провеждане на конкурса:
 1/ първи етап:  Допускане по документи
   
2/ втори етап: писмен изпит - тест – съдържащ 30 въпросa
3/ трети етап: интервю / събеседване.
  6. Необходими документи за кандидатстване:
1.            Заявление за участие в конкурса, адресирано до кмета на община Свищов, с посочени професионални мотиви за заемане на длъжността.
2.            Документ за самоличност (копие).
3.            Професионална автобиография.
4.            Документ за завършена степен и специалност на висшето образование (копиe).
5.            Документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит - трудова книжка и/или служебна книжка, осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ трудов и осигурителен стаж в чужбина (копия).
6.            Карта за предварителен медицински преглед (когато са изтекли повече от три месеца от последното прекратяване на трудовото/служебното правоотношение на кандидата).
7.            Бележка, че кандидатът не се води на диспансерен учет за психично заболяване.
8.            Свидетелство за съдимост в срок на валидност (копие).
9.            Документи за научно звание или научна степен, за професионално-квалификационна степен, ако кандидатът притежава такива (копия).
Копията от представените документи следва да са ясни и четливи.
Копията от документите, удостоверяващи трудовия стаж, следва да съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени до датата на подаване на документите.
   7. Срок за подаване на документите: до 21 август 2015 г. /включително/.
   8. Място за подаване на документите: Община Свищов, отдел „Образование и култура“ , ул. „Д.Анев“ №2а, всеки работен ден от 08.30 до 17.00 часа.
      За информация: тел 0631/60615; 0631/60448 – зв.„Образование”, както и на електронната поща на зв.„Образование”: obrazovanie@svishtov.bg
 

 
Заповедта и обявата за конкурса са публикувани в раздел "Общинска документация", Подраздел "Други".

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основана първата администрация

През 1877 г. в града е установена първата българска гражданска администрация, начело...
Научете повече»


Дарителска Кампания