Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Община Свищов повиши професионалната компетентност на служителите си по европейски проект

Община Свищов повиши професионалната компетентност на служителите си по европейски проект
Добавена на: 2015-06-30 16:32:15

Община Свищов повиши професионалната компетентност на служителите си по европейски проект
Община Свищов повиши професионалната компетентност на служителите си по европейски проект
Община Свищов повиши професионалната компетентност на служителите си по европейски проект

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

Община Свищов, в качеството си на бенефициент, успешно реализира проект „Компетентна и ефективна общинска администрация Свищов”, в изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № М13-22-46/13.08.2014г., осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Приоритетна ос II: „Управление на човешките ресурси”,  Подприоритет 2.2: „Компетентна и ефективна държавна администрация”, Бюджетна линия: BG051PO002/13/2.2-14.
Бюджетът на проекта беше в размер на 90 750,00 лв., с период на изпълнение от 13.08.2014 г. до 13.08.2015 г.
Въз основа на проектното предложение бяха осъществени следните дейности:
- Дейност №1: Управление, мониторинг и отчетност на проекта;
- Дейност №2: Провеждане на процедури за избор на изпълнители;
- Дейност №3: Дейности, свързани с осигуряване на информация и публичност по проекта;
- Дейност №4: Провеждане на обучения за подобряване на професионалната компетентност, лична и екипна ефективност и изграждане на доверителни отношения.  
Постигнатите резултати са:
- Проведени обучения на служители на всички нива, съобразно техните компетентности и нужди от обучение;
- Проведени обучения за повишаване ефективността на работа и степента на удовлетвореност на служителите;
- Обучен персонал, който ще отговаря на специфичните потребности на населението от административна компетентност;
- Проведени обучения за повишаване на личната и екипна ефективност между общинските служители;
- Осигуряване на информация и публичност за популяризиране на проекта, на неговите цели и резултати, и оповестяване приноса на ЕСФ и РБ за постигане целите на проекта.
Успешната реализация на горепосочения проект е предпоставка и гаранция за подобряване на професионалната компетентност на служителите в Община Свищов за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията им.
 
СТОЯН ПАРАШКЕВОВ
ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „АПОУПЕВ”
РЪКОВОДИТЕЛ ПРОЕКТ
(съгласно Пълн. № 3484/2014 г.)

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е първата търговска гимназия

Свищовецът Димитър Хадживасилев, търговец в Букурещ, подарява през 1882 г. средства за...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания