Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Общински служители се запознаха с възможностите за работа и кариера в институциите на ЕС

Общински служители се запознаха с възможностите за работа и кариера в институциите на ЕС
Добавена на: 2015-05-14 14:56:35

Обучението бе по проект „Компетентна и ефективна общинска администрация Свищов”, изпълняван от Община Свищов по ОП "Административен капацитет".

На 15 и 16 април 2015 година се проведе третото обучение по проект „Компетентна и ефективна общинска администрация Свищов”, изпълняван от Община Свищов. Обучението бе на тема: „Възможности за работа и кариера в институциите на ЕС” (ЕРФ - 4) от Каталога на Института по публична администрация и се проведе в град София. В курса участваха 15 служители на свищовската общинска администрация. Те имаха възможност да се запознаят със систематизирана информация относно структурата на европейската публична администрация, основните позиции на европейските служители и ключовите умения, които те трябва да имат, за да работят в ЕС. Обучаваните продобиха също практически знания относно методологията, видовете процедури и изпити на отворените конкурси за работа в европейските институции, организирани от ЕПСО /Европейската служба за подбор на персонала/. След успешното приключване на обучението, всички участници в него получиха сертификати.
Проект „Компетентна и ефективна общинска администрация Свищов“ е с бюджет 90 750 лева и се изпълнява съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № М13-22-46/13.08.2014г., с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Приоритетна ос II: „Управление на човешките ресурси”,  Подприоритет 2.2: „Компетентна и ефективна държавна администрация”, Бюджетна линия: BG051PO002/13/2.2-14.
Общата цел на проекта е подобряване на професионалната компетентност на служителите в Община Свищов за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията им.     Целеви групи са кметът, заместник-кметовете, кметовете на кметства, кметските наместници и служителите на общинската администрация.
Проектът трябва да приключи през месец август тази година. През месеците май и юни предстоят още две обучения с теми: „Лична ефективност” и „Стратегическо мислене: извличане, разпознаване и оптимизация на стратегиите за мислене и действие”.
 
СТОЯН ПАРАШКЕВОВ
ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „АПОУПЕВ”
РЪКОВОДИТЕЛ ПРОЕКТ
(съг. Пълн. № 3484/2014 г.)

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е първият освободен град от турско робство

Следобеда на 26 юни 1877 г. генерал Драгомиров обиколил полковете и се обърнал към войниците...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания