Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ОБЩИНА СВИЩОВ И АГЕНЦИЯТА ЗА ПОДПОМАГАНЕ ПОДПИСАХА ПАРТНЬОРСКО СПОРАЗУМЕНИЕ

ОБЩИНА СВИЩОВ И АГЕНЦИЯТА ЗА ПОДПОМАГАНЕ ПОДПИСАХА ПАРТНЬОРСКО СПОРАЗУМЕНИЕ
Добавена на: 2015-03-27 16:58:36

ОБЩИНА СВИЩОВ И АГЕНЦИЯТА ЗА ПОДПОМАГАНЕ ПОДПИСАХА ПАРТНЬОРСКО СПОРАЗУМЕНИЕ
ОБЩИНА СВИЩОВ И АГЕНЦИЯТА ЗА ПОДПОМАГАНЕ ПОДПИСАХА ПАРТНЬОРСКО СПОРАЗУМЕНИЕ

На 26.03.2015 г. е подписано ПАРТНЬОРСКО СПОРАЗУМЕНИЕ между АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ и ОБЩИНА СВИЩОВ във връзка с изпълнение на Проект „Нови възможности за грижа” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, Бюджетна линия 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи” , за предоставяне на социалната услуга «Личен асистент».

На 26.03.2015 г. е подписано ПАРТНЬОРСКО СПОРАЗУМЕНИЕ   между АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ и ОБЩИНА СВИЩОВ
във връзка с изпълнение на Проект „Нови възможности за грижа” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020,   Бюджетна линия  2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи” , за предоставяне на социалната услуга «Личен асистент»


За ПОТРЕБИТЕЛИ  могат да кандидатстват хора от следните целеви групи:
Ø  Хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване;
Ø  Хора над 65 г., с ограничения или невъзможност за самообслужване;
Ø  Семейства на деца с  увреждания;
Ø  Самотно живеещи тежко болни лица.
 

Необходими документи за кандидат-потребители:
·   ЗАЯВЛЕНИЕ  и ИНФОРМАЦИЯ – по образец /Приложение 1 и 1А, които ще получите в общината – стая 41/
·   Документ за самоличност (за справка); за дете - удостоверение за раждане (копие)
·   Документ за самоличност на законния представител – родител, настойник, попечител (за справка)
·   Експертно решение на ТЕЛК/ДЕЛК/НЕЛК (копие)
·   Медицински протокол на ЛКК /копие/
·   Други медицински документи – актуална епикриза и др. /копие/
·   Удостоверение за настойничество/попечителство  (копие)
·   Пълномощно (свободен текст), за лице, което да подаде заявлението от името на кандидата  - когато не се подава лично


Кандидатите за потребители на услугата (или техни представители), подават документи  от 27 март  до 9 април 2015 г., включително в общината  - стая 41
 

За ЛИЧНИ АСИСТЕНТИ могат да кандидатстват лица в ТРУДОСПОСОБНА ВЪЗРАСТ, отговарящи на едно от следните изисквания
Ø  безработни лица;
Ø трудово заети лица: наети или самонаети, които могат да извършват допълнителен почасов труд;
Ø неактивни лица (студенти или придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране - в трудоспособна възраст), които  могат да извършват почасов труд.
  

Необходими документи за кандидатите-лични асистенти:
·   ЗАЯВЛЕНИЕ – по образец /Приложение 6/, който ще получите в общината стая 41
·   Документ за самоличност (за справка)
·   Автобиография
·   Документ за придобита образователна степен и съотносима на длъжността „личен асистент” квалификация
·   Служебна бележка от месторабота (ако кандидатът работи)
·   Служебна бележка от учебно заведение  (ако кандидатът учи)
·   Пенсионно разпореждане (само за кандидат, който е придобил право на професионална пенсия за ранно пенсиониране и е в трудоспособна възраст)
·   Копие от удостоверение за преминато обучение по операция „Алтернативи”  по ОПРЧР 2007-2013 г.
 

Кандидатите за лични асистенти подават документи  от 27 март до 9 април 2015 г. включително  в общината - стая 41.
 
 
 
 

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищовец е авторът на първата печатна книга

Българският католически епископ Филип Станиславов (роден в с. Ореш, край Свищов) издава...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания