Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Съобщение

Съобщение
Добавена на: 2015-02-27 11:50:08

Програма “Местни инициативи” 2015 г. на ОБЩИНА СВИЩОВ

     От 1 март 2015 г. стартира Програма “Местни инициативи” 2015 г. Програмата финансира малки проекти    ЗА СЕЛАТА В ОБЩИНА СВИЩОВ при условията на подбор измежду подадените предложения в конкурса, при следните условия:
1.Място на изпълнение: кметства и кметски наместничества на територията на община Свищов; обектите трябва да са публична общинска собственост.
2. Кандидат: инициативни групи жители или юридически лица с нестопанска цел от населените места в Община Свищов;
3. Брой проекти: всеки кандидат може да подаде един проект;
4. Финансиране: до 3 000 лв. (три хиляди лева). Разходите трябва да са диференцирани на капиталови и/или некапиталови.
5. Задължителен собствен и партньорски принос: най-малко 30% от общата стойност на бюджета на проекта, от които минимум 10% финансов;
6. Тематична насоченост на проекта: облагородяване на селата в Община Свищов; интеграция на хора в неравностойно положение; места за отдих, спорт и развлечения; образование, култура и туризъм; рехабилитация /ремонт/ на общински пътища, улици и тротоари; защита и възпроизводство на околната среда.
7. Наличие на партньори: не е задължително, но се счита за предимство;
8. Продължителност: до 4 (четири) месеца;
9. Срок за кандидатстване: текущ, до изчерпване на средствата предвидени за Програмата, съгласно Решение № 1096/12.02.2015 г., Протокол № 62 на Общински съвет - Свищов;
10. Подаване: Център за административно обслужване и информация на Община Свищов или по пощата на адрес: гр. Свищов 5250, ул. “Цанко Церковски” 2, Община Свищов, за Програма „Местни инициативи” 2015 г.;
11. Формуляр: формулярът за кандидатстване за 2015 г. и указания за подготвянето на проектните предложения са публикувани на уеб-сайта на Община Свищов: http://www.svishtov.bg, в раздел „Общинска документация”, подраздел “Електронни документи” – подменю „Програми и проекти”;
12. Допълнителна информация: Директор дирекция „АПОУПЕВ”, стая № 28, 31 и 33; тел. 0631/  68 119, 68 112; 68 144.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е родният град на Алеко Константинов

Наричан още "Щастливеца", Алеко Константинов е роден на 1 януари 1863 г. в Свищов....
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания