Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Добавена на: 2015-01-30 11:10:42

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪФИНАНСИРАНЕ НА ОБЩИНА СВИЩОВ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Уважаеми съграждани,
Община Свищов, на основание чл. 15, ал. 1 от Закона за общинския дълг и в съответствие с Наредбата за провеждане на обществено обсъждане за поемане на общински дълг от Община Свищов, ОТПРАВЯ ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ за поемане на дългосрочен общински дълг, финансиран по реда на чл. 19 а от Закона за общинския дълг /ЗОД/ и/или чл. 142, ал. 1 от Закона за публичните финанси /ЗПФ/, за осигуряване на съфинансиране на финансова корекция в размер на 10 % от стойността на договора за строителство № 600/31.10.2013 г. по проект № DIR-5112122-3-68 „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Левски (Никопол)”, договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-5112122-С006 от 22.08.2012 г. от Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”.
 
Номер на договора за БФП: DIR-5112122-С006 от 22.08.2012 г.;
 
Бенефициент: Община Никопол;
 
Общи параметри на проекта:
 
1. Предмет: „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Левски (Никопол)”.
            2. Обща стойност на одобреният проект: 43 170 924,24 лв.
            3. Начин на финансиране:


БФП в размер на 94,4 % от стойността на договора или 40 752 469,76 лв.,

Собствено участие на общините – партньори по договора 5,6 % или 2 418 454,48 в., от които 40,25 % или 973 427,93 лв. финансово участие на Община Свищов.

 
            Предмет на обсъждането:
            1. Поемане на дългосрочен общински дълг под формата на временен безлихвен заем от Министерство на финансите, съгласно чл. 142, ал. 1 от Закона за публичните финанси и чл. 99, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г. за осигуряване на съфинансиране на наложената финансова корекция в размер на 10 % от стойността на договора за строителство № 600/31.10.2013 г., според дяловото участие на Община Свищов 40,25 % - 1 238 518,28 лв.
 
           
 
 
 
 
           
            2. Поемане на дългосрочен общински дълг под формата на кредит от „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД, съгласно чл. 19 а от Закона за общинския дълг за осигуряване на съфинансиране на наложената финансова корекция в размер на 10 % от стойността на договора за строителство № 600/31.10.2013 г., според дяловото участие на Община Свищов 40,25 % - 1 238 518,28 лв.
            Размер на кредита за съфинансиране – до 1 620 000 лв. /Един милион шестстотин и двадесет хиляди лв./.
            Срок за погасяване на кредита за съфинансиране – до 10 (десет) години.
            Начин на обезпечаване: Бъдещи собствени приходи на Община Свищов и обща изравнителна субсидия.
 
Общественото обсъждане ще се състои на 11.02.2015 г. (сряда) от 14.00 часа в Зала 1 на Община Свищов,  ул. „Цанко Церковски” № 2.
 
Гражданите могат да се запознаят с материалите по проекта в сградата на Общинска администрация Свищов, ул. „Цанко Церковски" № 2, стая 24, всеки работен ден от 8,30 до 12,00 часа и от 12,30 до 17,00 часа.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основан първият български хор

Първият български хор е основан през 1868 година в град Свищов от всестранно надарения...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания