Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Публично обсъждане на проекта за бюджет на Община Свищов за 2015 г.

Публично обсъждане на проекта за бюджет на Община Свищов за 2015 г.
Добавена на: 2014-11-19 16:15:53

Публично обсъждане на проекта за бюджет на Община Свищов за 2015 г.

На 28-ми ноември в зала 1 на Община Свищов

З А П О В Е Д
 
     №1355-РД-01-03/17.11.2014 година
 
 
         На основание чл.44, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.84, ал.2 от Закона за публичните финанси,
 
 
Н А Р Е Ж Д А М :
 
 
1.На 28-ми Ноември 2014 година, от 14 часа, в зала № 1 на Община Свищов да се проведе публично обсъждане на проекта за бюджет на  Общината за 2015 година, с участието на граждани, общински съветници, кметове на кметства, кметски наместници, ръководители на звена на бюджетна издръжка от общинския бюджет и други физически  или юридически лица.
2.Чрез обяви  в местните средства за масово осведомяване, на таблото за информация във фоайето на Общината и на интернет страницата на Общината най-малко 7 дни предварително, да се  информира местната общност за мястото и времето за провеждане на обсъждането.      
          3.За постъпилите предложения от проведеното публично обсъждане да се представи протокол, който да се приложи като неразделна част на проекта на общински бюджет при внасянето му от Кмета  на Общината за разглеждане от Общинския съвет.
 
         Настоящата заповед да се връчи на касаещите ги длъжностни лица от Общинската администрация за сведение и изпълнение и да се публикува за информация на всички заинтересовани лица.
                                                                                   
      
                                                                                              КМЕТ: /п/
                                                                                                /Ст. Благов/

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е първата търговска гимназия

Свищовецът Димитър Хадживасилев, търговец в Букурещ, подарява през 1882 г. средства за...
Научете повече»


Дарителска Кампания