Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
Добавена на: 2014-03-14 15:10:46

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ПРОЕКТ
„Повишаване капацитета, квалификацията и ефективността на служителите на Община Свищов, чрез провеждане и участие в обучителни и квалификационни курсове”

Община Свищов успешно приключи изпълнението на проект „Повишаване капацитета, квалификацията и ефективността на служителите на Община Свищов, чрез провеждане и участие в обучителни и квалификационни курсове”. Проектът се реализира по Оперативна програма „Административен капацитет“, Приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси“, Подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация“, Бюджетна линия: BG051PO002/12/2.2-07 и е на обща стойност 89 646,75 лв., изцяло осигурени от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Продължителността на проектните дейности е 12 месеца, считано от м. май 2013 г.
  
Общата цел на проекта е повишаване на професионалната компетентност, квалификацията и капацитета на служителите в администрацията на Община Свищов.
На 05 март 2014 г. беше проведена заключителна пресконференция, на която бяха представени резултатите от изпълнението на проекта.             
 
Постигнати резултати от проведените обучения:
q  Проведени специализирани обучения на служители от общинската администрация, според установените нужди и  предпочитания;
q   Проведени обучения на служители от администрацията в специализирано чуждо езиково обучение;
q   Установени нужди, области и теми за бъдещо развитие по конкретни обучения на целевите групи;
q   Проведени обучения за повишаване капацитета и ефективността за взаимодействие – вътрешно и между дирекциите и отделите в администрацията -  представители на целевата група;
q   Осигурена информираност на обществеността, достъп и участие на заинтересованите страни и оповестяване приноса на ЕСФ и РБ за постигане на целите по проекта;
q   Осигурено ефективно изпълнение, спазване на законодателството и правилата на ОПАК по отношение изпълнението на дейностите и разходването на средствата по бюджета на проекта;
 
Проектът е с голямо значение за професионалното развитие на служителите в Община Свищов и допринася за по-качественото обслужване на гражданите.
 
С уважение,
 
                        ЗА БЕНЕФИЦИЕНТ:
СТОЯН ПАРАШКЕВОВ
Ръководител проект
(съгл. Пълн. № 2480/2013 г.)

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

От Свищов е авторът на българския химн

Цветан Радославов е роден в Свищов през 1863 г., автор на песента "Мила Родино", която...
Научете повече»


Дарителска Кампания