Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Стартира Програма “Местни инициативи - 2014”

Стартира Програма “Местни инициативи - 2014”
Добавена на: 2014-02-28 15:39:04

Стартира Програма “Местни инициативи - 2014”
Стартира Програма “Местни инициативи - 2014”

Програмата финансира малки проекти при условията на подбор измежду подадените предложения

Съобщение

ОБЩИНА СВИЩОВ
 
 
     От 1 март 2014 г. стартира Програма “Местни инициативи”. Програмата финансира малки проекти при условията на подбор измежду подадените предложения в конкурса, при следните условия:
1.Място на изпълнение: населено място от община Свищов; обектите трябва да са публична общинска собственост.
2. Кандидат: инициативни групи граждани или юридически лица с нестопанска цел;
3. Брой проекти: всеки кандидат може да подаде повече от един проект, като одобрен за финансиране ще бъде един от тях;
4. Финансиране: до 3 000 лв. (три хиляди лева). Разходите трябва да са диференцирани на капиталови и/или некапиталови, като Община Свищов финансира само едните от тях.
5. Задължителен собствен и партньорски принос: най-малко 30% от бюджета на проекта, от които минимум 10% финансов;
6. Тематична насоченост на проекта: облагородяване на жилищни квартали; интеграция на хора в неравностойно положение; места за отдих, спорт и развлечения; образование,  култура и туризъм; рехабилитация /ремонт/ на общински пътища, улици и тротоари; защита и възпроизводство на околната среда.
7. Наличие на партньори: не е задължително, но се счита за предимство;
8. Продължителност: до 3 (три) месеца;
9. Срок за кандидатстване: текущ, до изчерпване на средствата предвидени за Програмата, съгласно Решение № 777/06.02.2014 г., Протокол № 46 на Общински съвет - Свищов;
10. Подаване: Център за административно обслужване и информация на Община Свищов или по пощата на адрес: гр. Свищов 5250, ул. “Цанко Церковски” 2, Община Свищов, за Програма „Местни инициативи“;
11. Формуляр: формулярът за кандидатстване за 2014 г. и указания за подготвянето на проектните предложения са публикувани на уеб-сайта на Община Свищов: http://www.svishtov.bg, в раздел „Общинска документация”, подраздел “Електронни документи” – подменю „Програми и проекти”;
12. Допълнителна информация: директор дирекция „АПОУПЕВ”, стая № 33, тел. 0631/  68 144, 68 112;119

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Кой е Николай Катранов

Николай Катранов, руски възпитаник, поет, е роден в Свищов през 1829 г. и умира в Италия...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания