Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
Добавена на: 2013-11-26 15:33:42


ПРОЕКТ

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
 
 
ПРОЕКТ
 
„Повишаване капацитета, квалификацията и ефективността на служителите на Община Свищов, чрез провеждане и участие в обучителни  и квалификационни курсове”
 
            Проектът се реализира по Оперативна програма „Административен капацитет, Приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси, Подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация, Бюджетна линия: BG051PO002/12/2.2-07 и е на обща стойност 89 646,75 лв., изцяло осигурени от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Продължителността на проектните дейности е 12 месеца, считано от м. май 2013 г.
 
Общата цел на проекта е повишаване на професионалната компетентност, квалификацията и капацитета на служителите в администрацията на Община Свищов.
 
Очаквани резултати от проведените обучения:
·              Проведени 11 обучения, обучени 75 служители, както следва:
·       15 представители на целевата група повишили своите компетентности относно механизми за противодействие на корупцията при обществените поръчки;
·       20 представители на целевата група придобили знания относно Практически умения за решаване на етични дилеми и конфликти;
·       60 представители на целевата група  на целевата група  повишили компетентностите си свързани с работа с Офис софтуер – Електронни документи, Таблици, Бази данни;
·       40 представители на целевата група, повишили компетентностите си свързани с чуждо езиково обучение.
·       45 представители на целевата група придобили компетентности, свързани с подобряване на сътрудничество в администрацията – между специалисти от единни дирекции / отдели, както и в смесени екипи.
До момента вече преминаха следните обучения - „Професионална етика и етично регулиране в държавната администрация,  практически умения за решаване на етични дилеми и конфликти”, „Електронни таблици с MS EXCEL”(базов курс), „Комуникативни умения на английски език” (базов курс), „Работа с дълги документи с MS WORD”, Тимбилдинг- „Техники на управление на екипа”, Тимбилдинг- „Изграждане на екип и работа в екип”, „Работа с електронно подписани документи”, „Електронни таблици с MS EXCEL” (напреднали), като предстои провеждането на обучение по „Бази данни с MS ACCESS” (начинаещи).
Проектът е с голямо значение за служителите на Община Свищов и допринася за по-качественото обслужване на гражданите.
 
 
Стоян Парашкевов – Ръководител проект

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е първата търговска гимназия

Свищовецът Димитър Хадживасилев, търговец в Букурещ, подарява през 1882 г. средства за...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания