Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Проект на Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи

Проект на Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи
Добавена на: 2013-04-09 13:36:01

Общински съвет Свищов, представя на вниманието на всички физически и юридически лица - Предложение за Приемане на Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях на територията на Община Свищов за предложения и становища.

Общински съвет Свищов, представя на вниманието на всички физически и юридически лица - Предложение за Приемане на Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях на територията на Община Свищов за предложения и становища. В деловодството на Общински съвет Свищов” е постъпило предложение от Станислав Благов - Кмет на Община Свищов с Вх. № 1161 от 9.ІV.2013 г. като мотиви за предложението се посочват:
Със Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (ЗИДЗУТ), обнародван в ДВ бр.82 от 26.102012 г., в сила от 26.11.2012 г., бяха уредени правомощията на кметовете на общините, свързани с недопускането и отстраняването на незаконно строителство. По силата на новата разпоредба на чл.225а, ал.1 от ЗУТ, Кметът на общината или упълномощено от него длъжностно лице издава заповеди за премахване на строежи от четвърта до шеста категория, незаконни по смисъла на чл.225, ал.2 от ЗУТ, или на части от такива строежи. В случай, че същата не се изпълни доброволно в определения срок, тя се изпълнява принудително от Общината по ред, определен с Наредба на съответния общински съвет - чл.225а, ал.З от ЗУТ. Въз основа на влязлата в сила заповед за премахване на строежа и протокол за извършени разходи по премахването се издава заповед за незабавно изпълнение по реда на Гражданско процесуалния кодекс (ГПК). Принудителното премахване е за сметка на извършителя, възложителя, лицето упражнило строителен надзор, строителя, проектантите допуснали незаконното строителство.
С оглед изпълнението на разпоредбата на чл.225, ал.З от ЗУТ и необходимостта от регламентиране на процедурата по принудително изпълнение на влезли в сила заповеди на Кмета на общината или на упълномощено от него длъжностно лице за премахване на незаконни строежи, на основание чл.28 от Закона за нормативните актове (ЗНА) предлагам на Вашето внимание Проект на Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях, заедно с мотивите за изготвянето й-.
Предложената Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях е подзаконов нормативен акт и съответствието   му   с   правото   на   Европейския   съюз   е   предопределено   от синхронизирането на действащото българско законодателство с регламентите и директивите, уреждащи тази материя.

Предложението, заедно с Проекта на Наредбата за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях на територията на Община Свищов” може да намерите в Уеб страницата на Община Свищов, раздел "Общинска документация", подраздел "Предложения за Наредби"

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищовец е авторът на първата печатна книга

Българският католически епископ Филип Станиславов (роден в с. Ореш, край Свищов) издава...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания