Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

О Б Я В А

О  Б  Я  В  А
Добавена на: 2013-02-21 09:14:54

В Община Свищов стартира проект BG051PO001-5.1.04-0015-С0001 ”За достоен живот в собствен дом” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

О  Б  Я  В  А
 
            В Община Свищов стартира проект  BG051PO001-5.1.04-0015-С0001 ”За достоен живот в собствен дом” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Схема  за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04 – „ПОМОЩ В ДОМА” съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския  съюз.
             Продължителност на проекта – 16 месеца.
             Продължителност на предоставяната услуга – 12 месеца.
             Обща стойност на проекта – 190 289.22 лв
             Стойност на безвъзмездната финансова помощ – 182 144.84 лв.
             Предполагаеми приходи от такси – 8 144.38 лв
 
Същността на проекта е: създаване на нова услуга в общността от нерезидентен тип - Звено за услуги в домашна среда към домашен социален патронаж“  в гр. Свищов,
Обща цел : да се създаде гъвкав и устойчив модел  на услуги в дома за 60 нуждаещи се хора с увреждания и самотни възрастни от Община Свищов, които са в частична или пълна невъзможност за самообслужване и с ограничен достъп за социални услуги поради обективни и субективни фактори.
Специфични цели и задачи:
- да се децентрализира модела за предоставяне на услуги в домашна среда на територията на Община Свищов.
- да се увеличи инвестирането в човешкия капитал чрез осигуряване на професионално обучение, развитие и заетост в социалния сектор на 30 безработни лица.
- да се обхванат в подходяща услуга хора с увреждания и самотни възрастни от всички малки населени места на общината и град Свищов, които не са обхванати от системата поради отдалеченост на селищата и ограничения човешки и материален ресурс на социални услуги в общината.
- да бъдат насърчени потребителите на услугите за активно участие в живота на общността, засилване на социалното включване, стимулиране на тяхната  активност  при вземане на самостоятелни решения за организиране на ежедневието и живота им.
             - да се намали риска от институционализиране на хора нуждаещи се от помощ за обслужване.
 
В  създаденото Звено за услуги в домашна среда към домашен социален патронаж  в град Свищов, ще се извършват три основни типа почасови услуги, включващи следните дейности:
1.Дейности за лична помощ, в това число и дейности с медико-доциална насоченост:
           - помощ за поддържане на личната хигиена;
           - помощ при обличане и събличане;
           - помощ при хранене;
           - помощ при вземане на лекарства , предписани от лекар;
           - помощ при рехабилитационни или други специализирани услуги;
           - придружаване до детско, учебно,болнично заведение, месторабота и др.;
2.Дейности за социална подкрепа и социално включване:
          - помощ при общуване и поддържането на социални контакти, развлечения и занимания в дома и извън него;
             -придружаване при посещения на кино, театър, изложби,концерти и други;
             -помощ при писане на писма, заявления и подаването им в съответните институции и други;
 
            3.Комунално-битови дейности:
            -пазаруване – снабдяване с ежедневно необходимите продукти, лекарства, други;
            -поддържане на хигиената в жилищните помещения, обитавани от потребителя;
           - извършване и/или съдействие за дребни битови ремонти;
           - помощ при ползване на административни услуги, плащания на данъци, такси, други;
           - приготвяне на храна с продукти на потребителя и други.
 
В рамките на проекта ще се предоставят почасово социални услуги на потребители от следните целеви групи:
            1.лица/деца с трайни увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване 
             2. възрастни хора, самотноживеещи с ограничения или невъзможност за самообслужване.
            Предвидено е да бъдат обслужвани 60 лица от  30 домашни санитари.
 
             За успешното реализиране на проекта със Заповед на Кмета на Община Свищов е сформиран Екип за организация и управление в състав : ръководител, счетоводител, координатор и технически сътрудник.
            
              Във връзка с изпълнението на проект  BG051PO001-5.1.04-0015-C001  „За достоен живот в собствен дом” по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома” Община Свищов обявява подбор на:
             1.Желаещи да ползват почасови социални услугати  по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд. Желаещите или техен законен представител ще получат съответните образци за подаване на заявление от Община Свищов , Общинска служба „Социални дейности” ул.”Цанко Церковски” № 2, стая 41.
Документите, които трябва да се подадат са следните:
            1.Заявление от кандидата / по образец/ или от негов законен представител-настойник,родител,попечител,когато става дума за дете под 18 г.
            2.Документ за самоличност на лицето и законния представител за справка.
            3.Медицински документи,удостоверяващи здравословно състояние на кандидата / ЕР на ТЕЛК, протокол на ЛКК,други медицински документи/
            4.Декларация за личен доход  / по образец/. Допълнителни документи, удостоверяващи личния доход на кандидата, се изискват при необходимост.
              Лица, които ползват услуги по национални програми или други програми, финансирани със средства от Европейския съюз не могат да ползват услугата по настоящата схема.
              Социалната услуга ще се предоставя във всички населени места  на Община Свищов. 
За ползването на почасовите услуги се заплаща потребителска такса в размер на 0.25 лв/час съгласно Решение №203 от заседание на Общински съвет Свищов проведено на 31.05.2012 г.,  Протокол №15 .
               Срок за приемане на документите от 11.02.2013 г. в Община Свищов.
 
2. Кандидати за заемане на длъжността „Домашен санитар”
Желаещите трябва да подадат в стая 41 в  сградата на Община Свищов следните необходими документи :
            1.   Заявление за постъпване на работа / по образец/
2.       Документ за самоличност - за справка.
3.      Автобиография.
4.      Служебна бележка, относно регистрация в Бюро по труда.
5.      Копие на документ, удостоверяващ трудов стаж в социалната сфера/при наличие/.
6.      Копие на диплома за завършено образование .
7.      Копие на  документ за завършен обучителен курс за „Личен асистент”, „Социален асистент” или „Домашен помощник” – при наличие на такъв.
 
Срок за приемане на документите: от 11.02.2013 г. до 15.03.2013 г.
Начин на провеждане на подбора – първичен подбор по документи и интервю с кандидатите.
Предвидено е да бъдат назначени 30 домашни санитари.
            Допълнителна информация, свързана с проекта може да получите в Община Свищов стая 41, телефон 6 02 85  – Анелия Димитрова  и Домашен социален патронаж ул.”Цар Борис” № 36, телефон 6 02 83 -  Милена Дончева.
 
Изготвил:
Анелия Димитрова
Ръководител проект

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основан първият български хор

Първият български хор е основан през 1868 година в град Свищов от всестранно надарения...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания