Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ПОКАНА за обществено обсъждане

ПОКАНА за обществено обсъждане
Добавена на: 2012-05-02 10:34:10

ПОКАНА
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ „ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪФИНАНСИРАНЕ И МОСТОВО ФИНАНСИРАНЕ НА ОБЩИНА СВИЩОВ ПО ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ“

Уважаеми съграждани,
Община Свищов, на основание чл. 15, ал. 1 от Закона за общинския дълг и в съответствие с Наредбата за провеждане на обществено обсъждане за поемане на общински дълг от Община Свищов, ОТПРАВЯ ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ за поемане на общински дълг, финансиран по реда на чл. 19 и /или чл. 19 а от Закона за общинския дълг /ЗОД/ като дълг, поет с договор за общински заем, обезпечен  със залог върху собствените приходи на общината по чл. 6, ал. 1, т. 1 от Закона за общинския бюджет и общата изравнителна субсидия за местни дейности по чл. 34, ал. 1, т. 3 от Закона за общинските бюджети за:
 
І. Проект „Осигуряване на съфинансиране и мостово финансиране на Община Свищов по оперативни програми на Европейския Съюз”, както следва:
1.       За изпълнение на проект: „Реконструкция, обновяване и оборудване на МБАЛ „Д-р Димитър Павлович“ град Свищов”, одобрен за финансиране от Оперативна програма Регионално развитие, приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, схема BG161PO001/1.1-11/2011 „Подкрепа за реконструкция /обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в градските агломерации”  за 3 641 728,70 лв., разпределени както следва:
a.       3 050 585,09 лв. безвъзмездна финансова помощ, финансирана от ЕФРР,
b.       538 338,54 лв. безвъзмездна финансова помощ, финансирана от Националния бюджет и
c.       52 805,07 лв.  собствено финансиране,
финансиран по реда на чл. 19 и/или чл. 9а от Закона за общинския дълг /ЗОД/ като дълг, поет с договор за общински заем, обезпечен  със залог върху собствените приходи на общината по чл. 6, ал. 1, т. 1 от Закона за общинския бюджет и общата изравнителна субсидия за местни дейности по чл. 34, ал. 1, т. 3 от Закона за общинските бюджети.
 
2.       За изпълнение на проект: „Сградите на училищата в гр. Свищов - с високо ниво на енергийна ефективност - подобрено качество на живот, жизнена и работна среда”, одобрен за финансиране от Оперативна програма Регионално развитие, приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, схема  BG161PO001/1.1-09/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура в градските агломерации”  за 4 802 014,26 лв., разпределени както следва:
a.       4 081 712,12 лв. безвъзмездна финансова помощ, финансирана от ЕФРР,
b.       720 302,14 лв.  собствено финансиране,
финансиран по реда на чл. 19 и/или чл. 19а от Закона за общинския дълг /ЗОД/ като дълг, поет с договор за общински заем, обезпечен  със залог върху собствените приходи на общината по чл. 6, ал. 1, т. 1 от Закона за общинския бюджет и общата изравнителна субсидия за местни дейности по чл. 34, ал. 1, т. 3 от Закона за общинските бюджети.
 
3.       За изпълнение на проект: „Нове - сърцето на легиона. Социализация и експониране на римски военен лагер и късно античен град Нове – І етап”, одобрен за финансиране от Оперативна програма Регионално развитие, приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма ”, схема  BG161PO001/3.1-03/2010 „Подкрепа за развитие на природни, културни и туристически атракции” за 5 880 992,44 лв., разпределени както следва:
a.       4 743 902,56 лв. безвъзмездна финансова помощ, финансирана от ЕФРР,
b.       837 159,27 лв. безвъзмездна финансова помощ, финансирана от Националния бюджет и
c.       299 930,61 лв.  собствено финансиране,
финансиран по реда на чл. 19 и/или чл. 19а от Закона за общинския дълг /ЗОД/ като дълг, поет с договор за общински заем, обезпечен  със залог върху собствените приходи на общината по чл. 6, ал. 1, т. 1 от Закона за общинския бюджет и общата изравнителна субсидия за местни дейности по чл. 34, ал. 1, т. 3 от Закона за общинските бюджети.
 
ІІ. Предназначение на дълга: Дългосрочен кредит с инвестиционно предназначение.
 
ІІІ. Обща стойност на одобрените проекти: 14 324 735,40 лева, в това число съфинансиране на частта на Община Свищов в размер на 1 073 037,82 лева.
 
ІV. Размер на дълга, начин на финансиране и източниците на погасяване:
Максимален размер до 6 000 000 /Шест милиона/ лева.
Финансиран по реда на чл. 19 и/или чл. 19а от Закона за общинския дълг /ЗОД/.
Източниците на погасяване на дълга са от собствени приходи на община Свищов и бъдещи вземания по договори за безвъзмездна помощ с Управляващия орган.
 
V. Начин на обезпечаване: Бъдещи собствени приходи на Община Свищов и обща изравнителна субсидия.
 
Общественото обсъждане ще се състои на 07.05.2012 г. (понеделник) от 10.00 часа в Зала 1 на Община Свищов,  ул. „Цанко Церковски” № 2.
Гражданите могат да се запознаят с материалите по проектите в сградата на Общинска администрация Свищов, ул. „Цанко Церковски" № 2, стая 33, всеки работен ден от 8,30 до 17,00 часа.
 
Станислав Благов
Кмет на Община Свищов

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Кой е Николай Катранов

Николай Катранов, руски възпитаник, поет, е роден в Свищов през 1829 г. и умира в Италия...
Научете повече»


Дарителска Кампания