Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Съветниците одобриха поемане на дългосрочен общински дълг

Съветниците одобриха поемане на дългосрочен общински дълг
Добавена на: 2012-02-27 10:52:40

По силата на договора общината поема дългосрочен общински дълг, поет с договор за общински наем, с максимален размер до 4 млн. лева и срок на погасяване 24 месеца.

Съветниците одобриха поемане на дългосрочен общински дълг
 
С пълно мнозинство общинските съветници одобриха предложението Община Свищов да сключи договор за кредит с “Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД. По силата на договора общината поема дългосрочен общински дълг, поет с договор за общински наем, с максимален размер до 4 млн. лева и срок на погасяване 24 месеца. Средствата са необходими за реализиране на проект “Подобряване на трансграничната мобилност в регион Свищов – Зимнич чрез развитие и реконструкция на главни участъци от транспортната инфраструктура”, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013 г. Източниците за погасяване на главницата са чрез плащания от управляващия орган, съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ и договор за национално съфинансиране.
Съветници приеха и стратегия за управление на общинската собственост. Съгласно приетата на същото заседание годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост, се очакват през настоящата година общо 1 669 354 лева приходи - 700 хил. лева от разпореждане и 969 354 лв. от управление на общинско имущество. Това са средства, които ще влязат в общинската хазна от отдаване под наем на имущество, вкл. общински жилища; на земя, в т.ч. терени по чл. 56 от ЗУТ; постъпления от концесии; от такси на ползвани пазари, тържища, тротоари и улични платна, както и от продажба на сгради, земя и др. Кметът на общината Станислав Благов представи пред общинските съветници и Програмата за управление на Община Свищов 2011 – 2015 г.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е родният град на Алеко Константинов

Наричан още "Щастливеца", Алеко Константинов е роден на 1 януари 1863 г. в Свищов....
Научете повече»


Дарителска Кампания