Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Добавена на: 2012-01-06 17:04:51

ПОКАНА
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ „ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪФИНАНСИРАНЕ И МОСТОВО ФИНАНСИРАНЕ НА ОБЩИНА СВИЩОВ ПО ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ“

ПОКАНА
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ „ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪФИНАНСИРАНЕ И МОСТОВО ФИНАНСИРАНЕ НА ОБЩИНА СВИЩОВ ПО ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ“
 
Уважаеми съграждани,
Община Свищов, на основание чл. 15, ал. 1 от Закона за общинския дълг и в съответствие с Наредбата за провеждане на обществено обсъждане за поемане на общински дълг от Община Свищов, ОТПРАВЯ ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ за поемане на общински дълг за подобряване на публичната социална, културна и техническа инфраструктура на Община Свищов за:
 
І. Проект „Осигуряване на съфинансиране и мостово финансиране на Община Свищов по оперативни програми на Европейския Съюз”, както следва:
 
1.                              За изпълнение на проект по Оперативна програма Регионално развитие 2007-2013 г.: „Благоустрояване на средата в най-оживените обществени пространства на традиционния център на гр. Свищов”, финансиран от ОПРР, приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, схема BG161PO001/1.4-05/2009 „Подкрепа за устойчиво развитие чрез подобряване на градската среда” за 2 271 066.75 лв., финансиран по реда на чл. 19 и/или чл. 19а от Закона за общинския дълг /ЗОД/ като дълг, поет с договор за общински заем, обезпечен  със залог върху собствените приходи на общината по чл. 6, ал. 1 от Закона за общинския дълг и общата изравнителна субсидия за местни дейности по чл. 34, ал. 1, т. 3 от Закона за общинските бюджети.
2.                              За изпълнение на проект по Програма за трансгранично сътрудничество Румъния България 2007-2013 г.: „Подобряване на трансграничната мобилност в региона Свищов – Зимнич, чрез развитие и реконструкция на главни участъци от транспортната инфраструктура”, финансиран от ОП ТГС; Приоритетна ос: Достъпност – Подобрена мобилност и достъп до транспортната, информационната и комуникационната инфраструктура в трансграничния регион; Ключова област на интервенция 1.1: „Подобряване на сухопътните и речните транспортни съоръжения” за 6 114 369,86 лв., финансиран по реда на чл. 19 и/или чл. 19а от Закона за общинския дълг /ЗОД/ като дълг, поет с договор за общински заем, обезпечен  със залог върху собствените приходи на общината по чл. 6, ал. 1 от Закона за общинския дълг и общата изравнителна субсидия за местни дейности по чл. 34, ал. 1, т. 3 от Закона за общинските бюджети.
3.                              За изпълнение на проект: „Нове-сърцето на легиона. Социализация и експониране на римски военен лагер и късно античен град Нове – І етап”, одобрен за финансиране от Оперативна програма Регионално развитие, приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма ”, схема  BG161PO001/3.1-03/2010 „Подкрепа за развитие на природни, културни и туристически атракции” за 5 880 992,44 лв., финансиран по реда на чл. 19 и/или чл. 19а от Закона за общинския дълг /ЗОД/ като дълг, поет с договор за общински заем, обезпечен  със залог върху собствените приходи на общината по чл. 6, ал. 1 от Закона за общинския дълг и общата изравнителна субсидия за местни дейности по чл. 34, ал. 1, т. 3 от Закона за общинските бюджети.
4.                              За изпълнение на проект: „Реконструкция, обновяване и оборудване на МБАЛ „Д-р Димитър Павлович“ град Свищов”, одобрен за финансиране от Оперативна програма Регионално развитие, приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, схема BG161PO001/1.1-11/2011 „Подкрепа за реконструкция /обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в градските агломерации”  за 3 641 728,70 лв., финансиран по реда на чл. 19 и/или чл. 19а от Закона за общинския дълг /ЗОД/ като дълг, поет с договор за общински заем, обезпечен  със залог върху собствените приходи на общината по чл. 6, ал. 1 от Закона за общинския дълг и общата изравнителна субсидия за местни дейности по чл. 34, ал. 1, т. 3 от Закона за общинските бюджети.
 
ІІ. Обща стойност на одобрените проекти: 17 908 157,75 лева, в това число съфинансиране на частта на Община Свищов в размер на 649 720,11 лева.
 
ІІІ. Размер на дълга, начин на финансиране и източниците на погасяване:


1.                              Дългосрочен кредит с инвестиционно предназначение, максимален размер до 4 000 000 лева.
2.                              Матуритет – максимум до 10 г.
3.                              Финансиран по реда на чл. 19 и/или чл. 19а от Закона за общинския дълг /ЗОД/.
4.                              Източниците на погасяване на дълга са от собствени приходи на община Свищов и бъдещи вземания по договори за безвъзмездна помощ с Управляващия орган.
 
ІV. Начин на обезпечаване: Бъдещи собствени приходи на Община Свищов и обща изравнителна субсидия.
 
Общественото обсъждане ще се състои на 13 януари 2012 г. (петък) от 10.00 часа в Зала 1 на Община Свищов,  ул. „Цанко Церковски” № 2.
Гражданите могат да се запознаят с материалите по проектите в сградата на Общинска администрация Свищов, ул. „Цанко Церковски" № 2, стая 33, всеки работен ден от 8,30 до 17,00 часа.
 
 
Станислав Благов
Кмет на Община Свищов

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Първото училищно дарение в България

През 1812 г. свищовецът Филип Сакалариевич, търговец във Виена, прави първото в България...
Научете повече»


Дарителска Кампания