Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Продължава да намалява броят на регистрираните безработни

Продължава да намалява броят на регистрираните безработни
Добавена на: 2011-11-25 11:05:52

Равнището на безработица в общината през октомври е 6,7 % (при 9,6 % на национално и 9,4 % на областно ниво).

През октомври в община Свищов продължава да намалява броят на регистрираните безработни лица. В края на месеца те са 1055 души, което представлява намаление на абсолютния брой в сравнение с предходния месец с 32 души.  Равнището на безработица е 6,7 % (при 9,6 % на национално и 9,4 % на областно ниво). В сравнение със същия период на предходната година броят на безработните е по-малък с 51 души.
В структурата по пол жените продължават да увеличават доминиращата си  позиция с относителен дял – 58.96% срещу 41,04% за мъжете. Броят на лицата на възраст до 29 години намалява незначително – с 8 души, а относителният им дял се увеличава с 1,21 процентни пункта и заема вече 16.11 на сто от общата структура. Лицата във възрастовата група 30-49 години намаляват с 25 души,  относителният им дял заема 44,27 % и намалява спрямо предходен месец с 1 пункт. Възрастовата група над 50 години обхваща 418, абсолютният им брой също намалява, а относителният им дял е 39,62 %. Регистрираните с работническа професия намаляват с 24 души, като относителният им дял в професионалната структура също намалява с 1.23 процентни пункта. Броят на специалистите бележи тенденция на увеличение спрямо предходен месец с 10 души, а относителният им дял в професионалната структура расте с 1.88 процентни пункта. Регистрираните безработни лица без специалност и квалификация са 360  души, а относителният им дял намалява спрямо предходен месец и заема 34,12 процента. Броят на лицата с висше образование се увеличава с 3 души, а относителният им дял в структурата по образование продължава да нараства с  0,82 процентни пункта и заема 18,58 на сто. С 11 души намаляват лицата със средно образование – в края на месеца те наброяват 616 души. Относителният им дял в структурата по образование обаче расте и е  58,39 %. Броят на лицата с основно образование намалява и е 88  души,  а относителният им дял в структурата се понижава с  0.49 процентни пункта. Безработни с начално и без образование  са 155 души. Относителният им дял в структурата по образование заема 14,69 % процента и намалява с 1.04 пункта. През септември изходящият поток продължава да е по-голям от входящия. Новорегистрираните лица са 155, лицата с възстановена регистрация са 12 (обща численост на входящия поток  167 души). Изходящият поток наброява 199 души, от които 98 са постъпилите на работа лица. От тях 62 са намерили трудова реализация с посредничество на бюрото по труда. Прекратените регистрации поради неспазване на задълженията от страна на търсещите работа лица са 79,  по други причини – 22. Общият брой на обявените през месеца работни места е 133, от които 131 са  несубсидирани. През октомври 29 лица са започнали работа като аварийни работници по програмата „От социални помощи към осигуряване на заетост”,  3 лица – по програмата „Асистенти на хора с увреждания” и 2 – по програмата „Старт на кариерата”. Одобрени са 98 заявления на заети лица от  община Свищов за обучения по схема „Аз мога повече”, като 43 са за обучение по чужди езици, 48 – за професионална квалификация и 7 – за обучение по дигитална компетентност.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Предшественикът на Свищов е римският кастел Нове

Свищов - "градът на римските легиони". Лагерът е бил основан през 45 г. сл. Хр. по...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания