Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ОБЯВА: Конкурс за възлагане на управлението на “Дунавско дело” ЕООД

ОБЯВА: Конкурс за възлагане на управлението на “Дунавско дело” ЕООД
Добавена на: 2011-08-12 15:05:03

Конкурсът ще се проведе на 14.09.2011 г. от 1000 часа в зала № 18 на Община Свищов.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СВИЩОВ
 
ОБЯВА
за провеждане на конкурс за възлагане на управлението на “Дунавско дело” ЕООД.
С протокол №1 от заседание на временна смесена комисия, определена с Решение № 1295 от 30.06.20011г. на Общински съвет Свищов, е  взето следното
РЕШЕНИЕ
І. Да се проведе конкурс за възлагане управлението на “Дунавско дело” ЕООД, при следните условия:
1. Изисквания за допустимост на кандидатите:
1.1. да са български граждани;
1.2. да притежават минимална образователно-квалификационна степен “бакалавър”;
1.3. да имат най-малко десет години стаж;
1.4.  да имат управленски опит най-малко пет години;
1.5. да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.
1.6. да не са лишавани от право да упражняват материално – отчетническа длъжност.
2. Необходими документи:
2.1. заявление за участие по образец;
2.2. автобиография;
2.3. копие на диплом за  придобита образователно-квалифи-кационна степен;
2.4. копия от документи, доказващи трудов и/или осигурителен стаж;
2.5. свидетелство за съдимост;
2.6. карта за предварителен медицински преглед;
2.7. декларация по чл.12 от Наредбата за условията и реда за упражняване правата на Община Свищов върху общинската част от капитала на търговските дружества и стопанската дейност, осъществявана чрез общински предприятия по образец.
3. Документите се подават в Информационния център на Община Свищов в срок до 17.00 часа на  07.09.2011г.
4. Кандидатите са длъжни да представят заедно с документите и „Бизнес план за развитие на дружеството за срок от три години”, в срока по т. 3 на основание т. 4 от Решение № 1295 от 30.06.2011 г. на Общински съвет Свищов.
5. Документите по т. 2, 3 и 4 се подават в запечатан непрозрачен плик, надписан по следния начин: име на кандидата, наименование на конкурса, за който ще участва, и телефони и адрес за контакти.
6. Конкурсът ще се проведе на 14.09.2011 г. от 1000 часа в зала № 18 на Община Свищов.
ІІ. Показатели, по които ще се извършва подборът на кандидатите:
1.Стаж.
2.Управленски опит.
3.Оценка на качеството на представения бизнес-план.
ІІІ. Методиката за оценяване на кандидатите за управител, която се приема от комисията, е:
Всеки член на комисията оценява кандидата по десетобалната система (от 1 до 10) въз основа на описаните показатели, като записва оценката си във формуляр за оценка, който се представя на председателя на комисията.
1.Стаж.
Кандидатът с най-голям стаж получава максимална оценка – 10.
Кандидатът с най-малък стаж получава минимална оценка – 1.
2.Управленски опит.
Кандидатът с най-голям управленски опит получава максимална оценка – 10.
Кандидатът с най-малък управленски опит получава минимална оценка – 1.
3.Оценка на качеството на представения бизнес-план по десетобалната система.
Максималната оценка по този показател е 10.
Всеки член на комисията оценява кандидатите по показателите.
Всеки член от комисията дава общата оценката за всеки кандидат, която се образува като сбор от оценките по трите показателя, като тежестта на показателите в общата оценка е, както следва:
1.Стаж    - 20%.
2.Управленски опит   - 30%.
3.Оценка на качеството на представения бизнес-план - 50%.
На първо място се класира кандидатът получил най-висока обща оценка, сума от оценките на всички членове на комисията.
При еднаква обща оценка, към повторно оценяване преминават кандидатите, получили по-голяма оценка на качеството на представения бизнес-план.
ІV. Когато на обявения конкурс за възлагане управлението на “Дунавско дело” ЕООД се яви само един кандидат, конкурсът се провежда при обявените условия.
V. Оценяването на кандидатите в обявения конкурс за възлагане на управлението на “Дунавско дело” ЕООД ще се проведе по реда на постъпването на документите им в Информационния център на Община Свищов в обявения срок.
 VІ. Кандидатите, подали документи в обявения конкурс за  възлагане на управлението на “ Дунавско дело” ЕООД, се явяват лично на обявената дата и в обявения час пред зала № 18 на Община Свищов. Документите на неявилите се кандидати не се разглеждат.
VІІ. Комисията ще проведе заседание на 08.09.2011 г. в 10 00, на което ще отвори документите на кандидатите по реда на тяхното постъпване в Информационния център на Община Свищов.
За резултатите от работата си комисията да състави протокол.
 
Председател на комисията: Ем. Димитров

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основан първият български хор

Първият български хор е основан през 1868 година в град Свищов от всестранно надарения...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания