Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ във връзка с подписан договор за безвъзмездна финансова помощ за изработване на интег

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ във връзка с подписан договор за безвъзмездна финансова помощ за изработване на интег
Добавена на: 2011-08-03 12:18:10

Община Свищов е една от 36-те общини, които подписаха договор за безвъзмездна финансова помощ за изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие.

Община Свищов е една от 36-те общини, които подписаха договор за безвъзмездна финансова помощ за изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие. Договорът е на обща стойност 484 480,00 лв., от които 411 808,00 лева съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), 48 448,00 лева съфинансиране от националния бюджет и 24 224,00 лева собствен принос на Община Свищов. Продължителността на проекта е 26 месеца.
Интегрирания план за градско възстановяване и развитие е важен за Свищов, тъй като ще формулира дългосрочна визия за развитие на града до 2020 г.
Общата цел на проекта е изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР), насочен към устойчиво и трайно преодоляване на високата концентрация на икономически, природни и социални проблеми в гр. Свищов.
Специфичните цели на проекта са:
Да се определят зони за въздействие, в рамките на града, включващи система от взаимосвързани дейности, които целят трайно подобрение на икономическото, материалното, социалното и екологичното положение на градската зона и града като цяло;
Да се разработи интегриран план за градско възстановяване и развитие за зоните, които да подпомогнат осъществяването на дългосрочна визия за развитието на града, чрез реализация на проекти в градските територии и подсистеми в неудовлетворително състояние, с негативни тенденции в развитието  с нереализиран потенциал, с привличане и координирано управление на разнородни инвестиции и подпомогнати от структурните фондове на ЕС;
Да се постигне синергия между действащи или в процес на актуализация стратегически планови документи за интегрирано устойчиво регионално и местно развитие, секторни политики, програмни документи и устройствени схеми, в рамките на определените зони за въздействие.
Постигането на специфичните цели на проектното предложение ще способства да се подобри физическата и жизнена среда на град Свищов като предпоставка за осигуряване на устойчива и екологична градска среда с по-високо качество на живот и нови възможности за икономическо и социално развитие.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищовец е авторът на първата печатна книга

Българският католически епископ Филип Станиславов (роден в с. Ореш, край Свищов) издава...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания