Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ОТЧЕТ на Милен МАНОЛОВ, член на управителният съвет на Националната асоциация на председателите на о

ОТЧЕТ на Милен МАНОЛОВ, член на управителният съвет на Националната асоциация на председателите на о
Добавена на: 2011-07-25 16:06:04

ОТЧЕТ
на Милен МАНОЛОВ, член на управителният съвет на Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България и председател на общински съвет Свищов

Уважаеми съграждани,
В края сме на мандат 2007 – 2011 година. Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България е с кратка, но вече достатъчно богата история. Създадена на 16.07.2004 г. от 51 ентусиазирани председатели на Общински съвети , тя вече е авторитетна неправителствена организация в областта на местното самоуправление. Основната цел на НАПОС – РБ е подпомагането на председателите на Общински съвети и самите общински съвети в реализирането на ефективно местно самоуправление, издигане на ролята на Общинските съвети като основен фактор в местното самоуправление и защита на професионалните интереси на своите членове.
На 04 ноември 2009 година бях избран от общото събрание на НАПОС в РБ, проведено в Пловдив, за член на управителния съвет. На 14 и 15 юли 2011 в гр.Хисаря се проведе последното за този мандат общо събрание на асоциацията. Приехме отчета за свършеното от нас до момента и съм длъжен да направя свой отчет пред своите съграждани от община Свищов.
През мандат 2007-2011 г. НАПОС – РБ извървя един възходящ път на развитие, отличаващ се с много събития и с понататъшното й утвърждаване като важен фактор в местното самоуправление. По наше предложение 40-то Народно събрание подкепи промени в ЗМСМА, касаещи възнаграждението на общинските съветници и уреждане трудово – правния статут на председателите на ОбС. Получихме покана наши представители да участват в заседанията на постоянната комисия към НС, когато се обсъждат законопроекти, касаещи местното самоуправление. Богата на събития бе и 2009 година.
През 2009 година проведохме две научно – практически конференции, насочени към подпомагане председателите на Общински съвети в тяхната практическа дейност. Първата бе проведена във Варна на тема “Общинската собственост – актуални проблеми”. В нея участваха над 120 председатели и общински съветници. Специален гост бе тогавашния вицепремиер Меглена Плугчиева. По време на пленарните сесии участниците имаха възможност да се запознаят подробно с промените в Закона за общинската собственост, с тънкостите, касаещи управлението и от един от авторите на закона – Стефан Тодоров. Втората научно – практическа конференция бе проведена в Пловдив на тема “Роля и място на Общинските съвети като основен фактор в местното самоуправление в условията на финансова криза”. Участниците в конференцията имаха възможност да се запознаят с две теми: -“Съвременни форми на финансиране на общински инвестиционни проекти – решение във време на криза, представена от представителите на “Финансия Груп”АД и “ХИПОИНВЕСТБАНК” АГ – Австрия – Йордан Йорданов и Матей Крейзиано и“Ролята и мястото на общинските съвети  като основен фактор в местното самоуправление в условията на финансова  криза”, представена от изпълнителния директор на НСОРБ Гинка Чавдарова. На 4.11.2009 г. в гр. Пловдив отбелязахме тържествено и 5- годишния юбилей на НАПОС. Поздравления към асоциацията изпрати председателката на НС Цецка Цачева. 12 човека бяха наградени с възпоменателни плакети и почетни грамоти.
През 2010 година активната работа на НАПОС продължи. Работихме в условията на задълбочаваща се финансова криза и утежняваща се обстановка в страната. Това формира и профила на дейността и на УС и на НАПОС като цяло. На три пъти УС на НАПОС излиза с декларации за проблемите в здравеопазването /през м.ІІ  , края на м.VІ и м.ІХ / и два пъти по проблемите на общинските бюджети – във връзка с тяхната актуализация /края на м.юни / и проектобюджетите за 2011 г. / м.септември/, които бяха изпратени до всички отговорни държавни институции. През м. май в курортен комплекс “Боровец” се проведе научно – практическа конференция на тема “Роля и място на Общинските съвети като основен фактор в местното самоуправление в условията на финансова криза” като продължение на Конференцията от Пловдив. Председателите на общински съвети можеха да дискутират по три теми: “Оперативните програми – възможности за усвояване и проблеми пред общините”;
“Общинските бюджети – състояние, тенденции, проблеми. Последните правителствени решения, засягащи общинските бюджети. Задачи пред общинските съвети и Общинските администрации, свързани с Бюджет 2010 г.”  И двете теми бяха представени от члена на междуведомствената държавна комисия по финансова децентрализация, член на УС на НСОРБ и кмет на община Мездра – Иван Аспарухов.
Третата дебатирана тема бе “За необходимостта от промени в ЗМСМА “ представена от бившия министър на правосъдието Миглена Тачева и старши експерта в НС Стефан Тодоров. Не бива да се подценява и нашата активност по обсъждане на проекта за Изборен кодекс. По искане на УС на НАПОС на годишната среща на местните власти в Албена 2010 г. се обсъди доклада на Временната комисия за изработването на проекта за Изборен кодекс. УС на НАПОС проведе специално заседание по този въпрос . УС на НАПОС изработи ясна позиция, в която се обединихме около следните моменти: запазване броя на общинските съветници в Общинските съвети; против ограничаване броя на зам.- кметовете; против намаляване прага на пряк избор на кметове на кметства; против назначаемостта на районните кметове. Нашата позиция бе изпратена на Конгреса на регионалните и местните власти в Страсбург и бе изпратена на Венецианската комисия  за право чрез демокрация. По време на посещението на делегацията на Венецианската комисия в България на 12 май 2011 година представители на УС на НАПОС – РБ бяха поканени на среща. Активно работихме и по промени на законодателството касаещо работата на общинските съвети.
През 2010 г. благодарение на категоричната позиция на УС на НАПОС – РБ  и подкрепени от народни представители от различни парламентарни групи бе премахнат §73 от ЗДБРБ за 2011 година, който гласеше:
Ал.1 В срок до 45 работни дни от обнародването на закона в „Държавен вестник” Общинският съвет приема внесения от кмета общински бюджет ….
Ал.3 След изтичането на срока по ал.1 до приемането на общинския бюджет възнаграждението на председателя на ОбC и на общинските съветници, както и на кмета на общината, когато не е внесъл в ОбС проекта за общински бюджет, не се дължат и не се изплащат.
УС на НАПОС – РБ продължи да развива своята инициатива за промени в Закона за общинските бюджети, каквито бяха приети, така както ги предложихме ние и публикувани в ДВ от 22.02.2011 година. Въпросът с внасянето, приемането на общинския бюджет и евентуални санкции е уреден по един правилен и справедлив начин.
Следващите стъпки, които сме поставили са:
промени в ЗМСМА с включване на клаузи за носене на реална отговорност от кмета на общината при неизпълнение на решения на ОбС и нов преглед относно контрола на областния управител върху дейността на ОбС с цел избягване на политическа съобразност при преглед решенията на ОбС; ние категорично се противопоставихме и на изземването на 30% от държавата на нововъведения туристически данък;.НАПОС – РБ поддържаше и поддържа добро партньорско сътрудничество с НСОРБ. Ние се ползвахме с внимание от страна на Председателя на УС госпожа Дора Янкова и изпълнителния директор Гинка Чавдарова. През м.януари 2010 година в гр.Карлово се подписа Меморандум за сътрудничество с Националната асоциация на общинските омбудсмани /въпрос който чака своето решение в община Свищов през следващия мандат, а именно избор на общински Омбутсман/, а през м.януари 2011 година и с Националната асоциация на секретари на общини в Република България . Това ще разшири влиянието на НАПОС – РБ, ще помогне за обединяване усилията на сдруженията от областта на местното самоуправление за отстояване на позицията на местните власти за едно силно местно самоуправление. Важна бе и международната дейност на НАПОС – РБ. През м.април 2011 година по покана на Общински съвет – Солун, Република Гърция, членове на УС и КС на НАПОС – РБ проведоха среща –разговор по проблемите на местното самоуправление в България и Гърция, както и разговори за установяване на сътрудничество между НАПОС – РБ и сдружения на местните власти в Република Гърция. Делегацията на НАПОС – РБ бе приета и приветствана от кмета на гр.Солун – г-н Гиянис Бутарис. В началото на м.юли 2011 година членове на УС и КС се срещнаха  с ръководството на Сдружението на общини „Мармара” /Република Турция/. Установиха се добри контакти, подписа се Меморандум за сътрудничество и се договори провеждането на съвместни мероприятия между двете асоциации. В столицата на Словения /Любляна/ делегацията бе приветствана от Зоран Янкович – кмет на община Любляна.  Валя Бутина – директор на градската администрация на община Любляна и г-н Войко Грюнфелд – директор на служба “местно самоуправление” в община Любляна, представиха структурата и функционирането на органите за местно самоуправление в столицата на Словения и с положителния опит на община Любляна в усвояването на Европейските фондове /едновременно се работи по 400 проекта/. В Любляна се състоя и втора среща – с представители на Асоциацията на общините в Словения. От Словенска страна се включиха Робърт Смърдел – председател на Словенската асоциация и кмет на община Пивка, зам.председателя на асоциацията и кмет на община Мирна Печ – г-н Звонко Лах, г-н Миро Козел – член на председателството на асоциацията и кмет на община Шанчур, членът на председателството на асоциацията и член на Общински съвет – Бовец – г-н Синиша Гермоушек , г-н Роберт Кокал – бивш председател на асоциацията, други кметове и председатели на Общински съвети.Нашата делегация се запозна с опита на словенските общини в местното самоуправление, с дейността на органите за местно самоуправление. Проведе се широк дебат и обмяна на опит. Между НАПОС и Асоциацията на общините в Словения се  подписа Меморандум за сътрудничество , една от клаузите, на който е побратимяване на български и словенски общини. Нашата делегация бе приета от д-р Райнхард Бауер – градски съветник в Мюнхен, който представи структурата и функциите на градския съвет на Мюнхен и основните проблеми. Проведе се среща и с ръководството на Асоциацията на градовете в Бавария, в която се включиха г-н Райнер Кнойзел – изпълнителен директор, г-н Михаел Задлмайер – зам. председател на асоциацията и кмет на район Исманинг – Мюнхен и д-р Ахим Синг – говорител на Асоциацията. На проведената дискусия българските представители се запознаха с опита в местното самоуправление в Бавария, със структурата , дейността и правомощията на Асоциацията на градовете в Бавария.
Договорено бе поддържане на режим на диалог между НАПОС – РБ и Асоциацията на градовете в Бавария. Водиха се конкретни разговори за възможността за посещение на ученици от езикови гимназии, изучаващи немски език от България в Бавария, съвместни проекти между баварски и български градове.  Делегацията посети и кметство Залцбург /Австрия/, където бе приета от г-н Харолд Прайнер – първи зам.кмет на Залцбург. Уверен съм, че от натрупания международен опит ще се ползват общинските съветници и председателите на ОбС през следващия мандат в полза на българските местни общности и в частност жителите на община Свищов. Тук е мястото да подчертая, че дейността ни изцяло се финансираше от членски внос. Асоциацията и в момента работи без щатен апарат.
В заключение бих искал да споделя, че при наличния административен и финансов ресурс на асоциацията, постигнатите резултати не са малки. Смятам, че бе издигнат авторитетът на НАПОС като асоциация , участваща във формирането на политика в местното самоуправление, за отстояване на позициите на общинските съвети и техните председатели. Необходимо е да продължат усилията за издигане и укрепване на Общинските съвети като основен фактор в местното самоуправление, за намиране на добри практики в условията на икономическа и финансова криза, за развитие на публичната инфраструктура и предоставяне на публични услуги в интерес на населението. И се надявам, че председателят на общински съвет Свищов за мандат 2011-2015 ще бъде активен участник в дейността на Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България и достоен представител на община Свищов.
 
 

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основан първият български хор

Първият български хор е основан през 1868 година в град Свищов от всестранно надарения...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания