Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ЗАПОВЕД за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи

ЗАПОВЕД за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи
Добавена на: 2011-06-21 15:20:27

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 4, ал. 4 от Наредба № Із-1053 от 19 април 2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи

ЗАПОВЕД
                                     № 600-РД-01-03
                             гр. Свищов, 21.06.2011 г.
 
               На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 4, ал. 4 от Наредба № Із-1053 от 19 април 2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи
 
ОБЯВЯВЯМ:
 
       Настъпването на фенофаза „Восъчна зрялост” в посевите от есенници на територията на Община Свищов и определям следните мерки за противопожарната безопасност:

       1. Забранявам паленето на открит огън, тютюнопушенето и паркирането на моторни превозни средства в площите с посеви и в непосредствена близост до тях от настъпването на восъчна зрялост до окончателното прибиране на реколтата и изораване на стърнищата.
       2. Забранявам извършването на ремонтни дейности по линейните обекти, преминаващи през житни площи, през периода от восъчна зрялост до прибиране на реколтата. Извършването им се допуска след предварително уведомяване на РСПБЗН при спазване на изискванията за пожарна безопасност.
       3. Забранявам паленето на стърнища и други растителни остатъци, както и използването на открити огнеизточници в земеделските земи, и извън тях (слогове и крайпътни ивици).
       4. Задължавам юридическите лица, стопанисващи републикански, общински и частни пътища, които минават през и/или покрай житни посеви да извършват механично отстраняване на сухите треви и храсти, горими предмети и материали в сервитута на пътя.
       5. Задължавам физическите и юридическите лица, преминаващи покрай неожънати площи да спазват правилата и нормите за пожарна безопасност и с действията си да не предизвикват възникването на пожари.
       6. Задължавам Директора на Общинско предприятие „Чистота-Свищов”, гр. Свищов да осигури нощуването и използването на автоцистерна /водоноска/ в района на Районна служба ПБЗН гр. Свищов в извън работно време, както и през почивните и празничните дни.
 
       При неизпълнение на настоящата заповед всички физически и юридически лица носят отговорност по ЗМСМА и Наредба № 2 на Община Свищов.
       Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на: Емил Димитров – Заместник кмет на Община Свищов и Гл. инспектор инж. Стефан Димитров – Началник на Района служба Пожарна безопасност и защита на населението – Свищов.
 
Настоящата Заповед да се сведе до знанието на съответните длъжностни лица, кметовете на населени места и обществеността. Същата да се постави на информационните табла в сградите на общината и населените места, както и да се публикува във в. „Дунавско дело” и разгласи чрез местните електронни медии.
 
 
 
                                                                                                                СТАНИСЛАВ БЛАГОВ
                                                                                                                Кмет на Община Свищов

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищовец е авторът на първата печатна книга

Българският католически епископ Филип Станиславов (роден в с. Ореш, край Свищов) издава...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания