Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Променени срокове - процедура за персонал на ЦОП

BG 051PO001-5.2.06-0120-C-0001
Създаване на Център за обществена подкрепа за деца на възраст между 3-18 год. и семейства в Община Свищов

"Инвестира във вашето бъдеще"

BG 051PO001-5.2.06
"Социални услуги за социално включване"

BG 051PO001-5.2.06-0120-C-0001
Създаване на Център за обществена подкрепа за деца на възраст между 3-18 год. и семейства в Община Свищов

"Инвестира във вашето бъдеще"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси",
съфинансирана от Европейския социален фонд на Еврепейския съюз

З А П О В Е Д
№ 514-РД-01-03 / 10. 06. 2011 год.

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с открита процедура за набиране, подбор и назначаване на персонал на "Център за обществена подкрепа – Свищов", в изпълнение на проект "Създаване на Център за обществена подкрепа за деца на възраст между 8-13 години и семейства в Община Свищов", договор № BG051РО001-5.2.06-0120-С-0001 по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", схема за безвъзмездна финансова помощ "Социални услуги за социално включване", и на основание писмо № 40 от 08. 06. 2011 г. на изпълнителния директор на Фондация ЕКИП – партньор по Проекта 

И З М Е Н Я М:

Своя заповед № 347-РД-01-03/03.05.2011 г. в частта по точка ІV за определяне на срокове за подаване на документите и провеждане на конкурса, както следва: 

ІV. Срокове и място за подаване на документите:
Подаване на документи - до 17. 00 часа на 24.06.2011 год. в деловодството на Община Свищов.
Документите да се разглеждат на 27.06.2011 год. от 09:00 часа от комисия, определена със заповед № 356-РД-01-03/09.05. 2011 г. в заседателната зала на Община Свищов. 
Интервю с кандидатите, отговарящи на условията, посочени в обявата да се проведе на 28. 06. 2011 г. от 10:00 часа в Зала 18 на Община Свищов.

В останалата си част заповед № 347-РД-01-03/03.05.2011 г. остава с непроменено съдържание.

Заповедта да се постави на информационното табло в сградата на общината и да се публикува във в-к "Дунавско дело" и сайта на Центъра за обществена подкрепа (www.cop-svishtov.com ).

Препис от настоящата заповед да бъде връчена на членовете на комисията, определена със заповед № 356-РД-01-03/09.05. 2011 г.


                                                                                                                                               ............./п/...................
                                                                                                                                              СТАНИСЛАВ БЛАГОВ
                                                                                                                                        КМЕТ НА ОБЩИНА СВИЩОВ


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Община Свищов носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията за социално подпомагане.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Предшественикът на Свищов е римският кастел Нове

Свищов - "градът на римските легиони". Лагерът е бил основан през 45 г. сл. Хр. по...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания