Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Безработица в края на месец май е 5,89%

Безработица в края на месец май е 5,89%
Добавена на: 2011-06-21 12:42:58

През месец май в община Свищов се наблюдава характерното за периода намаляване броя на регистрираните безработни лица. В края на месеца те наброяват 1192 души, което представлява намаление на абсолютния брой в сравнение с предходния месец със 136 души.
Равнището на безработица в края на месец май е 5,89% (при 8,87% на национално и 8,28% на областно ниво), информират от Дирекция "Бюро по труда".

През месец май в община Свищов се наблюдава характерното за периода намаляване броя на регистрираните безработни лица. В края на месеца те наброяват 1192 души, което представлява намаление на абсолютния брой в сравнение с предходния месец със 136 души.
Равнището на безработица в края на месец май е 5,89% (при 8,87% на национално и 8,28% на областно ниво), информират от Дирекция "Бюро по труда".
В сравнение със същия период на предходната година броят на безработните е по-малък с 231 души, а равнището е по-ниско с 1.14 процентни пункта, като продължава да бъде по-ниско от равнището на безработица на областно и национално ниво.
Характеристики на безработицата през месеца:
• Пол – в структурата по пол жените засилват доминираща си позиция с относителен дял – 54,19% срещу 45,81% за мъжете;
• Възрастова структура на регистрираните безработни лица.
Намалява броят на лицата във всички възрастови групи:
- лицата на възраст до 29 години намаляват със 17 души, а относителният им дял се увеличава с 0,35 процентни пункта; 
- лицата във възрастовата група 30-49 години намаляват с 48 души, но относителният им дял нараства с 0,86 процентни пункта/;
- възрастова група над 50 години намалява със 71 души, а относителният им дял намалява с 1,2 процентни пункта.
• Професионални характеристики:
И в тази структура намалява броя на лицата във всички групи.
Броят на лицата с работническа професия намалява с 58 души, а относителният им дял в професионалната структура намалява с 0.61 процентни пункта.
Броят на специалистите намалява с 27 души, но относителният им дял в професионалната структура нараства с 0.68 процентни пункта.
Лицата без специалност и квалификация намаляват с 51 души, а относителният им дял остава почти непроменен - намалява с 0,07 процентни пункта.
• Степен на образование:
Броят на лицата с висше образование намалява с 12 души, а относителният им дял в структурата по образование нараства с 0,55 процентни пункта.
С 83 души намалява броят на лицата със средно образование – в края на месец април те наброяват 670 души. Относителният им дял в структурата по образование намалява с 0.49 процентни пункта.
Броят на лицата с основно образование намалява с 11 души, относителният им дял в структурата нараства с 0.45 процентни пункта.
Намаляват и безработните с начално и без образование – с 30 души, а относителният им дял в структурата по образование намалява с 0,51 процентни пункта.
През месец май изходящият поток значително превишава входящия. Новорегистрираните лица са 117, лицата с възстановена регистрация са 16 /обща численост на входящия поток 133 души/.
Изходящият поток наброява 246 души, от които 156 са постъпилите на работа лица. От тях 105 са намерили трудова реализация с посредничество на дирекцията -103 на несубсидирани работни места, 2 – по насърчителни мерки и 8 по програми за заетост.
Прекратените регистрации поради неспазване на задълженията от страна на търсещите работа лица са 78, по други причини – 35.
Общият брой на обявените през месеца работни места е 58, от които 48 несубсидирани, 8 по насърчителни мерки и 2 по програми за заетост.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищовец е авторът на първата печатна книга

Българският католически епископ Филип Станиславов (роден в с. Ореш, край Свищов) издава...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания