Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ относно регистрация на нов адрес

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

ОБЩИНА СВИЩОВ уведомява желаещите да заявят нов постоянен или настоящ адрес, че съгласно промяна на Закона за гражданската регистрация е необходимо лицата да представят един от следните документи / съгл. чл. 92 от ЗГР/:
1. Документ за собственост на имота;
2. Договор за ползване на имота за жилищни нужди.

За извършване на регистрацията се представя и писмено съгласие на собственика по образец, подадено лично пред длъжностните лица в Община Свищов, респ. в кметствата на общината или с нотариална заверка на подписа му.
Съгласно промените в Закона за гражданската регистрация, копия от тези документи ще се съхраняват в срок до пет години.

ВАЖНО: Съгласно параграф 78, ал. 1 от ПЗР на ЗГР лицата, променили настоящия си адрес от едно населено място в друго в периода от 01 септември 2010 г. до 31 януари 2011 г. в двумесечен срок от влизане на закона в сила т.е. до 20 юли 2011 г. включително, трябва да представят в общинската администрация /кметствата/ горепосочените документи, за потвърждаване на настоящия адрес.
Потвърждаването на адресите ще се извършва лично, по списък от ГД "ГРАО" и ще е безплатно за гражданите.

На лицата, които не изпълнят изискванията за потвърждаване на настоящия адрес в посочения срок, автоматично ще бъде обработен предишния настоящ адрес.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е първият освободен град от турско робство

Следобеда на 26 юни 1877 г. генерал Драгомиров обиколил полковете и се обърнал към войниците...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания