Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ПОКАНА за участие в информационен ден

ПОКАНА

За участие в информационен ден за разработване на интегриран планове за градско възстановяване и развитие и изграждане на национална мрежа от областни информационни центрове за кохезионната политика в България.

Уважаеми дами и господа,

Община Свищов, в партньорство с консултантските фирми "Велдер Консулт" ООД от София и "Altus ConsAlt" от Будапеща, организира информационен ден посветен на участието на общината като бенефициент по два важни за подготовката на следващия планов период проекти, финансирани от Европейския фонд за регионално развитие, а именно:
• Проект по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-07/2010 "Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие" и
• Проект по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO002-3.3.02 "Функциониране на национална мрежа от областни информационни центрове за кохезионната политика в България".

Тези два проекта са същностно и методически свързани и насочени към общата цел за комплексно планиране и ефективно използване на средствата от ЕС с активното участие на всички заинтересовани страни от местната общност. Поканени за участие в информационния ден са представители на местната власт – общински съветници, ръководители на звена в общинската администрация – главния архитект, началниците на отделите по европейска интеграция, финанси, устройство на територията и др, лидери на местния бизнес, неправителствения сектор, академичните среди, местните медии, изтъкнати и уважавани граждани.

В програмата са включени следните теми:
• "Интегрирано градско възстановяване и развитие, европейски тенденции и изисквания на ОПРР" – арх. Белин Моллов, "Велдер Консулт";
• "Успешни практики от Унгария в разработването и прилагането на ИПГВР" –Тамаш Лунк "Altus ConsAlt";
• "Съдържание на ИПГВР – финансиране, разработване и управление" – Петер Хейл, "Altus ConsAlt";
• "Участие на заинтересованите страни в процеса на разработване и прилагане на ИПГВР, ролята на информационните центрове" – Клара Добрев, "Altus ConsAlt".

Информационният ден ще се проведе на 19 април 2011 г. в зала 1 на Община Свищов от 15.00 до 17.30 часа.
Разчитаме на Вашето участие и принос в дискусията.


Станислав Благов,
Кмет на община Свищов

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основан първият български хор

Първият български хор е основан през 1868 година в град Свищов от всестранно надарения...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания