Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЕКТ НА ОБЩИНА СВИЩОВ

ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЕКТ НА ОБЩИНА СВИЩОВ

През месец май 2011 година предстои да стартира процедура за подбор и назначаване на персонал от квалифицирани специалисти за предоставяне на социалните услуги в Центъра за обществена подкрепа, който ще бъде изграден с помощта на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2-06 "Социални услуги за социално включване", подписан договор № BG 051PO001-5.2.06-0120-C-0001.
За по-голяма ефективност при подбора и постигане на максимално точна оценка на кандидатите ще бъде сформирана комисия за подбор.
Екипът ще включва следните длъжности:
Директор - Той е отговорен за цялостната дейност на ЦОП чрез навременно изпълняване на дейностите за предоставяне на социални услуги на деца и семейства в риск, които са планирани според одобрения бюджет на проекта.
Директорът на ЦОП има лидерска позиция и линейно управление на дейностите и резултатите, които екипа постига. Той е отговорен за качественото управление дейността на ЦОП в съответствие със съществуващата нормативна база за предоставяне на социални услуги в Република България и специално по отношение на финансовото управление, планиране и организиране на дейностите. В допълнение на това Директорът е отговорен за създаване и поддържане на ефективни работни контакти с други ведомства и външни организации, създаване на мрежа и партньорства. Позицията Директор на ЦОП изисква способност за приспособяване, умения да носи отговорност за вземане на решения и изпълнението им, висока степен на умения за управление на екип, както и за решаване на проблеми. Избраният човек трябва да бъде способен да улеснява извършването на промяна и управлява работата правилно като делегира отговорности на членовете на екипа.
Социални работници - Социалният работник има експертна позиция без ръководни функции по отношение организацията на цялостната дейност на ЦОП. В случаи , за които е определен за ключов работник има задачата да координира работата на останалите специалисти от ЦОП и външни експерти по плана за действие до приключване на случая.
Педагог - Педагогът има експертна позиция без ръководни функции по отношение организацията на цялостната дейност на ЦОП. Длъжността Педагог в ЦОП изисква способност за приспособяване, мисловни умения, висока степен на умения за работа в мултидисциплинарен екип, както и за решаване на проблеми. Изискват се много добри умения да работи на вътрешно ниво с колегите си от екипа, както и с общността, партньорите и други.
Психолог - Психологът има експертна позиция без ръководни функции по отношение организацията на цялостната дейност на ЦОП. Длъжността Психолог в ЦОП изисква способност за приспособяване, мисловни умения, висока степен на умения за работа в мултидисциплинарен екип, както и за решаване на проблеми. Психологът умее много добре да работи на вътрешно ниво с колегите си от екипа, както и с клиентите на ЦОП, с общността, партньорите и други.
Хигиенист - Хигиенистът има помощна позиция по отношение организацията на цялостната дейност на ЦОР и отговаря за поддържане на хигиенните норми. Длъжността Хигиенист в Център за обществена подкрепа изисква способност добре да работи на вътрешно ниво с колегите си от екипа, както и с клиентите на ЦОП, с общността, партньорите и други.
Работник поддръжка - Работник поддръжка има помощна позиция по отношение организацията на цялостната дейност на ЦОП и отговаря за подържане безопасни условия на работата в работните, сервизни, помощни помещения на ЦОП, както и на съоръженията в двора. Длъжността Работник поддръжка в Център за обществена подкрепа изисква способност добре да работи на вътрешно ниво с колегите си от екипа, както и с клиентите на ЦОП, с общността, партньорите и други.
Ася Михайлова
Ръководител проект
сл. тел.: 0631/ 6 06 15;
e-mail: pavlovam@abv.bg

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основана първата администрация

През 1877 г. в града е установена първата българска гражданска администрация, начело...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания